Съобщение до Дарина Величкова за издадена Заповед № РД-29-497/06.06.2023г. относно одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за част от кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, обл. Сливен