Заповед № РД-29-594/30.06.2023г. за одобрен Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 57371.60.154 по КККР на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора