Община Нова Загора съобщава, че е изработен проект за ПУП-парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, кв. 25 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора