Заседание № 54 от 26.05.2023 г.

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 820

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат: 2024 г. - 2028 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

820

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Нова Загора реши:

I. Общински съвет - Нова Загора открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Нова Загора за мандат: 2024 г. - 2028 г. при следните правила:

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет - Нова Загора http://nova-zagora.orfi/obs, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет - Нова Загора в срок до 31.07.2023 г.

3. Изслушването на допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната власт.

4. Допълнителна информация във връзка с процедурата за определяне на съдебни заседатели ще се публикува на страницата на Общински съвет - Нова Загора.

II. Общински съвет - Нова Загора избира комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и да изслуша допуснатите кандидати, в състав от следните общински съветници:  

           Председател:

  1. Ирина Аврамова - общински съветник;
  2. Членове:
  3. Василена Костадинова - общински съветник;
  4. Пенка Калина - Колева - общински съветник;
  5. Стоян Пенев - общински съветник;
  6. Велко Славов - общински съветник;

III. Общински съвет Нова Загора възлага на комисията да изготви списък на допуснатите до участие кандидати, да публикува на интернет страницата на Общински съвет - Нова Загора необходимите документи и информация, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт във връзка с процедурата за определяне на съдебни заседатели. Комисията да определи

датата на изслушването, която да бъде обявена на интернет страницата на Общински съвет - Нова Загора. Комисията да изготви доклад за протичането

на изслушването и го предостави на Общинския съвет, при спазването

разпоредбите на чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.

 

            (Решението е прието с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 821

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчета за изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за 2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 821

 

            На основание чл. 21 ал. 1 т.6 от ЗМСМА, чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет - Нова Загора приема уточнения годишен план на бюджета на Община Нова Загора за 2022 по прихода и разхода по функции и дейности както следва:

ПЛАН:

1.1 По прихода - 58 130 150 лв.

/Разпределени по параграфи съгласно Приложение № № 3 и 4/

1.2 По разхода - 58 130 150 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 5, 6, 7/

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.0бщински съвет - Нова Загора приема отчета за изпълнението на бюджета за 2022 год. на община Нова Загора.

2.1 По прихода - 57 202 992 лв.

/Разпределени по параграфи съгласно Приложение №№ 3 и 4/

2.2 По разхода - 46 346 102 лв.

/Разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №№ 5,6,7/

3.Общински съвет - Нова Загора приема окончателния годишен план и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 год. на община Нова Загора /Приложение № 9/

4.0бщински съвет - Нова Загора приема окончателния списък и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на общината за 2022 год. /Приложение № 8/

5. Общински съвет - Нова Загора приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Нова Загора за 2022 /Приложение № 1 към FO №8 /25.04.2023 г./

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 822

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен, което ще се проведе на 30.05.2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 822

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Антониева Костадинова - общински съветник за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 30.05.2023 г., както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 3 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 4 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 5 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 6 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 7 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 8 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 9 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 10 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 11 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 12 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 13 от дневния ред да гласува - „ЗА“

- по точка 14 от дневния ред да гласува - „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 823

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на доклад за изпълнение на Общия устройствен план(ОУП) на община Нова Загора през 2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 823

 

На основание чл.21 ал.1, т.11, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора приема Доклада за изпълнение на Общия устройствен план(ОУП) на община Нова Загора през 2022 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 2 гласа Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 824

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.410 по КККР на землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на земята: 8.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 824

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.410 по КККР на землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на земята: 8, да се раздели на 5 поземлени имоти с проектни идентификатори 38683.75.768, 38683.75.769, 38683.75.770. 38683.75.771, 38683.75.772 по КККР. За новообразуваните поземлени имоти да се установи „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имотите да бъде съответно за ПИ 38683.75.768 „За енергопроизводство от ФЕЦ, промишлена и складова база", за ПИ 38683.75.769 „За енергопроизводство от ФЕЦ, промишлена и складова база-производство и съхранение на оръжия и боеприпаси", за ПИ 38683.75.770 „За енергопроизводство от ФЕЦ, промишлена и складова база- съхранение на оръжия", за ПИ 38683.75.771 „За енергопроизводство от ФЕЦ, промишлена и складова база- съхранение на оръжия" и за ПИ 38683.75.772 „За улица", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 825

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в УПИ V - 152,153, кв. 25 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора" и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в с. Каменово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 825

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в УПИ V-152,153, кв. 25 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора" и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в с. Каменово, общ. Нова Загора.

3. Изразява предварително съгласие по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ с идентификатор 35907.27.244 по КККР с начин на трайно ползване - пасище, вид собственост - общинска публична, вид територия - земеделска, улица с о.т. 47 - о.т. 48 и улица с о.т. 47 - о.т. 66 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

            (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 826

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задания, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за последващо изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 24760.63.70 по КККР в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 826

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 24760.63.70 по КККР, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 10 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора в Предимно производствена зона и последващо изработване на ПУП-План за застрояване и установяване на „Предимно производствена зона" (Пп), като конкретното предназначение на имота да бъде „За фотоволтаична електро централа и склад", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс. 80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 827

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на 2 броя кабели 20 kV за присъединяване на БКТП в ПИ 24760.2.90 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора” с който се засягат: ПИ 27111.28.15, ПИ 27111.16.221 по КККР на с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ПИ 24760.2.1054, ПИ 24760.2.1043, 24760.2.91 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 827

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на 2 броя кабели 20 kV за присъединяване на БКТП в ПИ 24760.2.90 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора” с който се засягат: ПИ 27111.28.15, ПИ 27111.16.221 по КККР на с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен, ПИ 24760.2.1054, ПИ 24760.2.1043, 24760.2.91 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд — Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 828

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен кабел НН-0,4 кV от ТП „Стойнова могила“ за „Склад за складиране на селскостопанска продукция в ПИ с идентификатор 38683.33.242 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора“.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 828

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен кабел НН-0,4 кV от ТП „Стойнова могила“ за „Склад за складиране на селскостопанска продукция в ПИ с идентификатор 38683.33.242 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 829

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III-265, кв. 31 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 829

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III-265, кв. 31 по ГГУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 830

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план — Парцеларен план (ПУП-11П) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел 1 kV за УПИ VI-251, кв. 51, с. Събрано, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 830

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел 1 kV за ФЕЦ в УПИ VI-251, кв. 51, с. Събрано, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 831

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ ХII-276, кв. 6 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 831

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ ХII -276, кв. 6 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 832

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в кв. 3 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 832

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на 1 брой ФЕЦ в кв. 3 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 833

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 07778.501.203.2 по КККР на с. Бял кладенец.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 833

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 20 - едноетажна масивна сграда с идентификатор 07778.501.203.2 по КККР на с. Бял кладенец, с площ 63,00 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 07778.501.203 по КККР на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №1266/06.07.2005 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на едноетажна масивна сграда с идентификатор 07778.501.203.2 по КККР на с. Бял кладенец, с площ 63,00 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 07778.501.203 по КККР на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4000,00 лв. (четири хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на едноетажна масивна сграда с идентификатор 07778.501.203.2 по КККР на с. Бял кладенец, с площ 63,00 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 07778.501.203 по КККР на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Бял кладенец, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 834

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 44522.55.23 (стар № 055023) по КККР на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            По предложението се изказа: Станимир Русев – БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 834

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 16 - общински поземлен имот с идентификатор 44522.55.23 (стар № 055023) по КККР на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, с площ 4683 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска територия“, м. „Белизна“, кат. III. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4180/26.04.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44522.55.23 (стар № 055023) по КККР на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, с площ 4683 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска територия“, м. „Белизна“, кат. III.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 7000 лв. (седем хиляди) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 44522.55.23 (стар № 055023) по КККР на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, с площ 4683 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска територия“, м. „Белизна“, кат. III.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 6 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 835

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.31 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 835

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 17 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.31 по КККР на с. Кортен, с площ 869 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4178/31.03.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.31 по КККР на с. Кортен, с площ 869 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3250,00 лв. (три хиляди двеста и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.31 по КККР на с. Кортен, с площ 869 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 836

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.54 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 836

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет-Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 19 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.54 по КККР на с. Кортен, с площ 920 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3868/16.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.54 по КККР на с. Кортен, с площ 920 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 440,00 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.54 по КККР на с. Кортен, с площ 920 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 837

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.56 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 837

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане е имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 18 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.56 по КККР на с. Кортен, с площ 3732 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3871/16.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.56 по КККР на с. Кортен, с площ 3732 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 13960,00 лв. (тринадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.56 по КККР на с. Кортен, с площ 3732 кв.м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 838

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ VI-131, кв. 7 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 838

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет -Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 19 - УПИ VI-131, кв. 7 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора, с площ 1250 кв.м. с отреждане „за жилищни нужди”. Правото на собственост върху имота е удостоверено е Акт за частна общинска собственост №3978/19.10.2020 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ VI-131, кв. 7 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора, с площ 1250 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет -Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5140,00 лв. (пет хиляди сто и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на VI-131, кв. 7 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора, с площ 1250 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Еленово, общ. Нова Загора.

 

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 839

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, частна общинска собственост -покривно пространство от сграда „Младежки дом“, находяща се в кв. 68 А по ПУП на с. Кортен, за поставяне на 1 бр. антена за предоставяне на интернет услуга.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 839

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 159 - покривно пространство от сграда „Младежки дом“, находяща се в кв. 68 А по ПУП на с. Кортен, за поставяне на 1 бр. антена за предоставяне на интернет услуга АОС № 585/08.11.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 8, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, частна общинска собственост - покривно пространство от сграда „Младежки дом“, находяща се в кв. 68 А по ПУП на с. Кортен, за поставяне на 1 бр. антена за предоставяне на интернет услуга, чрез публичен търг за срок от 5 години.

3. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора одобрява месечна наемна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 200,00 двеста) лв., без включен ДДС, за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост - покривно пространство от сграда „Младежки дом“, находяща се в кв. 68 А по ПУП на с. Кортен, за поставяне на 1 бр. антена за предоставяне на интернет услуга, чрез публичен търг за срок от 5 години.

4. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията  от наема на имота да се използват за изпълнение на дейности от местно значение  в с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 840

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на преградена площ от 8 кв.м от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж.р. мачта, находящи се в ПИ с идентификатор 38683.185.5 (стар № 185001), м. „Докса баир“, землище с. Кортен, на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ “ ЕООД.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 840

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 от ЗЕСМФИ и чл. 8, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем за срок от 5 години, на преградена площ от 8 кв.м. от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж. р. мачта, находящи се в ПИ с идентификатор 38683.185.5 (стар № 185001), м. „Докса баир“, землище с. Кортен, за инсталиране на телекомуникационни антенно-фидерни съоръжения и оборудване, на „ А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

2. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора одобрява месечна наемна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 500,00 (петстотин) лв., без включен ДДС, за отдаване под наем за срок от 5 години, на преградена площ от 8 кв.м от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж.р. мачта, находящи се в ПИ с идентификатор 38683.185.5 (стар № 185001), м. „Докса баир“, землище с. Кортен, за инсталиране на телекомуникационни антенно-фидерни съоръжения и оборудване. 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор с „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ “ ЕООД за отдаване под наем за срок от 5 години, на преградена площ от 8 кв.м от помещение на втория етаж в сграда „Ретранслатор“, както и част от ж.р. мачта, находящи се в ПИ с идентификатор 38683.185.5 (стар № 185001), м. „Докса баир“, землище с. Кортен, за инсталиране на телекомуникационни антенно-фидерни съоръжения и оборудване.

 4. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията  от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 841

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение, находящо се на I ет. в сграда „Кметство”, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 841

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за предоставяне на услуги, на част от имот, публична общинска собственост - помещение е площ от 9,00 кв.м, находящо се на I ет. в сграда „Кметство”, УПИ VIII-179, кв. 36 по ПУП на с. Млекарево.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използват за финансиране изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 842

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещения, находящи се в едноетажна сграда със ЗП 130 кв.м в УПИ II, кв. 27 по ПУП на с. Баня.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 842

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, за предоставяне на услуги, на част от имот, публична общинска собственост - две помещения с площи от 26,00 и 9,00 кв.м или обща площ 35,00 кв.м, находящи се в едноетажна сграда със ЗП 130,00 кв.м в УПИ II, кв. 27 по ПУП на с. Баня.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                     (Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 843

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион в имот с идентификатор 51809.504.5252 (УПИI, кв. 97 по ПУП на гр. Нова Загора).

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 843

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 160 - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ 9,00 кв.м в имот е идентификатор 51809.504.5252 (УПИ I, кв. 97 по ПУП на гр. Нова Загора).

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ от 9,00 кв.м (съгласно приложена схема) в имот с идентификатор 51809.504.5252 (УПИ I, кв. 97 по ПУП на гр. Нова Загора), за търговска дейност, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 844

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стефан Асенов Панчев, жител на гр. Нова Загора, ул. „Липа" № 33.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 844

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стефан Асенов Панчев от гр. Нова Загора, ул. „Липа" № 33 в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 845

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стоян Русев Стоянов, жител на с. Съдиево, община Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 845

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стоян Русев Стоянов от с. Съдиево, община Нова Загора в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 846

ОТ ПРОТОКОЛ № 54/26.05.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Кунка Иванова Ненова, жител на с. Любенова махала, община Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 846

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Кунка Иванова Ненова от с. Любенова махала, община Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                        (Н. МИНЧЕВ)