Заседание № 52/27.04.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 816

ОТ ПРОТОКОЛ № 52/27.04.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 03.05.2023 г.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 816

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, което ще се проведе на 03.05.2023 г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен, да гласува по предложените точки от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на съдружниците взе решение “Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен , област Сливен , община Сливен , ул. „6-ти септември „ № 27 да придобие ограничени вещни права - безсрочен сервитут, върху служещите поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост , с обща площ на сервитутната зона 15 682 дка /петнадесет декара шестстотин осемдесет и два квадратни метра /, за изграждане и обслужване на водопроводи за обекти:

„Подмяна на съществуващ довеждащ водопровод от яз. „Асеновец“ до ПСПВ -гр. Сливен“, „Изграждане на довеждащи водопроводи от водоем 10 000 куб. м. до съществуващи водоеми висока и средна зона гр. Сливен“, „Изграждане на довеждащ водопровод от ПСПВ - гр. Сливен до водоем 10 000 куб. м. и преливна тръба до съществуваща канализация“ и „Трасе на водопровод от разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190, местност „Кешлика“, землище на гр. Сливен до западна регулационна граница на гр. Сливен“ в полза на “Водоснабдяване и Канализация -Сливен” ООД ЕИК 829053 806,със седалище и адрес на управление: гр. Сливен ,област Сливен ,община Сливен ,ул. „6-ти септември,, № 27, представляващи служещи поземлени имоти, както следва :

1. Имот с идентификатор 67338.301.87 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/ 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност КЕШЛИКА, площ на имота 113 434 кв. м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Иглолистна гора, номер по предходен план: 279.41. съгласно скица № 15-38921/16.01.2023 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Сливен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение за собственост е изх. № РД-10-146/01.02.2023 г.. издадено от Общинска служба по земеделие - Сливен.

1.1. Площта на сервитутната зона е в размер па 493 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.87 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

1.2. Площта на сервитутната зона е в размер на 713 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.87 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

2. Имот с идентификатор 67338.301.88 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/ 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност КЕШЛИКА, площ на имота 24 898 кв. м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 279.42, съгласно скица № 15-38933/16.01.2023 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Сливен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение за собственост с изх. № РД-10-147/01.02.2023 г., издадено от Общинска служба по земеделие - Сливен.

2.1. Площта на сервитутната зона е в размер на 653 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.88 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

2.2. Площта на сервитутната зона е в размер на 2 068 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.88 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

З. Имот с идентификатор 67338.301.190 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/ 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност КЕШЛИКА, площ на имота 402 370 кв. м, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Иглолистна гора, номер по предходен план: 279.54. съгласно скица № 15-38909/16.01.2023 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Сливен.

Поземленият имот е частна държавна собственост съгласно удостоверение за собственост с изх. № РД-10-148/01.02.2023 г., издадено от Общинска служба по земеделие - Сливен.

3.1. Площта на сервитутната зона е в размер на 930 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.190 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

3.2. Площта на сервитутната зона е в размер на 298 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.190 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

3.3. Площта на сервитутната зона е в размер на 9 193 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.190 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

3.4. Площта на сервитутната зона е в размер на 1 334 кв. м и е определена с координати на граничните точки, съгласно комбинирана скица на поземлен имот с идентификатор 67338.301.190 в гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, изработена от правоспособно лице, изпълняващо дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.

ДА ГЛАСУВА „ЗА".

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на съдружниците упълномощава Управителя на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, включително и да сключи договор за изпълнение на взетото решение по т. 1.

ДА ГЛАСУВА „ЗА“

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)