Заповед №РД-29-260/03.04.2023г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XI-710, кв. 27 по ПУП/ПИ с идентификатор 51809.501.710 по КККР/ на гр. Нова Загора