Заповед №РД-29-253/29.03.2023г. за одобрен проект на ПУП - План за застрояване за УПИ XIV, кв. 4, кв. Изток /ПИ с идентификатор 51809.510.5639 по КККР/ по ПУП на гр. Нова Загора