Заповед №РД-29-252/29.03.2023г. за одобрен проект на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатори 70487.53.310, 70487.53.311, 70487.53.312, 70487.53.313, 70487.53.315 и 70487.53.316 по КККР в землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора