Община Нова Загора съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора