Заповед № РД-29-244/24.03.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ I-89, кв. 19, по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора