Заповед № РД-29-243/24.03.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VII-169 и VIII-169, кв. 32, по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора