Заповед № РД-29-241 / 24. 03. 2023г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ XI-268 и УПИ XII-268, кв. 18 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора.