Заповед № РД-29-222/21.03.2023 г. за одобрен изработен проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 53518.33.19 по КККР в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора