Заповед № РД-29-221/21.03.2023 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VI-206 и УПИ VII-205, кв. 25 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора