Община Нова Загора съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ФЕЦ в УПИ III - 265, кв. 31 с. Съдиево, общ. Нова Загора