Община Нова Загора съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ФЕЦ в УПИ XII - 276, кв. 6 по план на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора