Община Нова Загора съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за присъединяване на БКТП в ПИ 24760.2.90 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора