Община Нова Загора съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за УПИ VI-251, кв. 51 с. Събрано, общ. Нова Загора, обл. Сливен