Заседание № 5/28 януари 2016 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 44

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен общински план за младежта на община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 44

 

            Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗМ приема Годишен общински план за младежта на община Нова Загора за 2016 г.

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 45

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 45

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2016 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с

: 24 гласа За и  4 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 46

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2015 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 46

 

Общински съвет - Нова Загора, на основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2015 г.. съгласно приложената справка.

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 47

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Бюджета на Община Нова Загора за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Пепа Беева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 47

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21. ал.1, т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА. чл.94. ал.2 и ал.З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС №380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора

1. Общински съвет Нова Загора - приема Бюджета на Община Нова Загора за 2016 г.. както следва:

1.1. По приходите в размер на 26 547 895 лв.. съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 727 634 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 12 598 590 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на 140 000 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 20 173 лв.

1.1.1.4. Финансиране /-/ 6 117 лв.,

1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на 974 988 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 12 820 261 лв., съгласно Приложения № № 3:7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 793 300 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 106 700 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 125 500 лв., в т.ч. :

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 242 600 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 135 900 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 747 000 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери 1-1 в размер на 354 738 лв. в т.ч. отчисления по ЗУО/-/353 586 лв.

1.1.2.5. Заеми от банки /-/ 962 960 лв.

1.1.2.6. Друго финансиране 1-1 6999 лв. в т.ч. отчисления по ЗУО /-/ 6 864 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 3 119 458 лв.

1.2. По разходите в размер на 26 547 895 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №4 и по населени места, съгласно Приложение № 6.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 13 727 634 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 183 553 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 11 636 708 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 3 118 370 лв.. съгласно Приложения № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2015 г. в размер на 4 094 446 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 974 988 лв.. съгласно Приложения № 1; № и

1.4.2. от местни дейности - 3 119 458 лв., съгласно Приложение №2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 4 755 318 лв., съгласно Приложение №9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 8, неразделна част от настоящето решение.

4. Приема разчет за разходите финансирани с приходи от концесионни плащания през 2016 г. в размер на 400 000 лв. за следните дейности:

4.1. Спортни бази за спорт за всички 295 500 лв;

4.2. Други дейности по културата 104 500 лв.

5. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2016 г., съгласно Приложение № 10. неразделна част от настоящето решение.

6. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложения №№ 4 и 6 неразделна част от настоящето решение.

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

7.1 .Разходи за членски внос в размер на 11 780 лв.

7.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 42 654 лв. в т.ч. 31 650 лв. за изследвания и процедури свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

7.3. Помощи в размер на 1004 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 251 лв. за едно погребение.

7.4. Субсидии за Читалища в размер на 460 294 лв., и субсидирана численост 64 бр.

7.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 110 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на

подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

7.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 50 000 лв. и 50 000 лв. капиталов трансфер.

7.7. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

8. Приема следните лимити за разходи;

8.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

8.2 Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 30 000 лева;

• На председателя на Общинският съвет - 2 000 лева.

9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи, съгласно Приложение №11. неразделна част от настоящето решение.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г. в размер на 112 587 лв., съгласно Приложение № 14. неразделна част от настоящето решение.

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 г„ съгласно Приложение № 16.

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5,

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 1 182 243 лв., съгласно Приложение №15,

13.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. в размер на 4 601 870 лв.. съгласно Приложение №15.

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер до 12 211 375 лв., съгласно Приложение № 5.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер до 14 643 742 лв.. съгласно Приложение № 5.

16. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2016 г. - 178 764 лв.

17. Приема План - сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2016 г. и План - сметка за разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2016г„ съгласно Приложения №№ 12 и 13.

18. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

18.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

18.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

19. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

20. Упълномощава кмета:

20.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

20.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми, и други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие;

20.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС. по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

20.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

20.5. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения.

20.6. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 17.

22. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 5 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 48

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в община Нова Загора през 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Пепа Беева  - ПП БСП, Сашо Стоянов – ПП НФСБ и Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 48

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2016 г. както следва:

1. Със 70 % от общата сума се подпомага развитието на футбола в община Нова Загора.

1.1. С 20 % от сумата по т. 1 се стимулира детско-юношеският футбол.

1.2. С 80 % от сумата по т. 1 се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 20 % от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията е реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.

2.1. 60 % от сумата по т. 2 се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година.

2.2. 40 % от сумата по т. 2 се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 10 % от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм в община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 3  гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 49

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Освобождаване на управителя на „Общински пазари" ЕООД, гр. Нова Загора от заеманата длъжност.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Аврамова – ПП БСП, Желязко Милев – ПП ДНБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП и Мария Иванова – Данева – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 49

 

1. На основание чл. 8, т. 1 от Договор № 629/23.07.2015 г. за възлагане на управлението на „Общински пазари Н.З." ЕООД, гр. Нова Загора, Общински съвет Нова Загора освобождава Славчо Иванов Славов от длъжността управител на ТД „Общински пазари" ЕООД гр. Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За, 2 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

2. Общински съвет - Нова Загора не освобождава от отговорност Славчо Иванов Славов, като управител на „Общински пазари" ЕООД, за дейността му през 2015 г.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 0 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора избира за управител на „Общински пазари" ЕООД Диньо Иванов Аврамов.

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

4. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи договор за управление с управителя в 7 (седем) дневен срок от вземане на настоящото решение и определя възнаграждение, в размер на 3 (три) минимални работни заплати в „Общински пазари" ЕООД.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

5. Общински съвет - Нова Загора възлага на управителя на „Общински пазари" ЕООД да впише промяната в Търговския регистър.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Г. НИКОЛОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 50

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 025011, м. „До село“ в землището на с. Новоселец с ЕКАТТЕ 52146, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 50

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 025011, м. "ДО СЕЛО" в землището на с. Новоселец с ЕКАТТЕ 52146, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 25 гласа За, 1 глас Против и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 51

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за ликвидиране на съсобственост между Община Нова Загора и Полина Младенова Донева, чрез покупко-продажба в УПИ V, кв. І по ПУП на с. Баня – вилна зона.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 51

 

1. На основание чл. 21, ал. I, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. I, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V, кв. 1 по ПУП на с. Баня - вилна зона, представляваща 174/674 ид.ч. (сто седемдесет и четири от шестстотин седемдесет и четири ид.ч.) на Полина Младенова Донева.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1820,00 (хиляда осемстотин и двадесет) лв., без включен ДДС, за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V, кв. 1 по ПУП на с. Баня - вилна зона, представляваща 174/674 ид.ч. (сто седемдесет и четири от шестстотин седемдесет- и четири ид.ч.).

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба с Полина Младенова Донева.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 52

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.5636 (УПИ I- КОО, кв. 16 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете и жалба от живущите на ул. „Патриарх Евтимий“ № 19.

            (Жалбата е неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания взеха участие: Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Веска Павлова – гражданин, Стоян Чолаков – управител на „А ЕМ СИ“ ООД, Венелина Беляшка – ПП ГЕРБ, Николай Донев – гражданин, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Желязко Милев – ПП ДНБ, Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Цветана Димитрова – ПП ГЕРБ, Пепа Беева – ПП БСП и Денчо Денчев – ПП ГЕРБ, след което след поименно гласуване с: 8 гласа За, 5 гласа Против и 13 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 52

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение за одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.5636 (УПИ I- КОО, кв. 16 по ПУП на гр. Нова Загора).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 53

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за отпускане на персонална пенсия на Тихомир Димитров Манев.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 53

 

Общински съвет Нова Загора предлага на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване да бъде отпусната персонална пенсия на:

Тихомир Димитров Манев – ЕГН 

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 54

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за създаване на „Местна инициативна група - Нова Загора” по подмярка 19.1 "Помощ, за подготвителни дейности по подхода "Водено от общностите местно развитие" на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора и Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 54

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да участва в качеството на учредител в учредяването на юридическо лице е нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „Местна инициативна група - Нова Загора”.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора определя представител на Община Нова Загора в Колективния върховен орган /Общото събрание/ на „Местна инициативна група -Нова Загора” да бъде Николай Георгиев Грозев - кмет на Община Нова Загора.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора предлага за член на Управителния съвет на „Местна инициативна група -Нова Загора” Светла Бинева Стоянова - заместник кмет на Община Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 55

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализиране състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Нова Загора.

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 55

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл.52, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 2 от Закона за местната администрация и местното самоуправление потвърждава състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и услуги в община Нова Загора със следните членове:

■ Светла Стоянова - заместник кмет на Община Нова Загора;

■ Цвета Богданова - директор на Дирекция „Социално подпомагане” - Нова Загора;

■ Константин Тачев - общински съветник;

■ Георги Мангъров - Директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, с. Асеновец;

■ Мануела Добрева - управител на Защитено жилище за лица умствена изостаналост, гр. Нова Загора;

■ Соня Петрова - началник отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”;

■ Цветанка Радева - старши експерт отдел „Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика”.

 

(Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 56

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите – В и К системите и съоръженията между държавата и Община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 56

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора одобрява подписания на 14.12.2015 г. от Кмета на Община Нова Загора окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите - В и К системите и съоръженията между държавата и Община Нова Загора съгласно чл. 13, чл.15 и чл. 19 от Закона за водите.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 57

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен“ ООД.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 57

 

1. На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет - Нова Загора определя Маргарит Тодоров зам.-кмет на община Нова Загора за представител на Община Нова Загора на заседанието на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен"ООД, което ще се проведе на 26.02.2016 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на областна администрация Сливен.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложеният дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 3 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 4 от дневния ред да гласува -  „ЗА“

- по точка 5 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 58

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 037135, м. "ПОД СЕЛО" в землището на с. Коньово с ЕКАТТЕ 38426, общ. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 58

 

На основание чл.124а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ 037135, м. "ПОД СЕЛО" в землището на с. Коньово с ЕКАТТЕ 38426, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 59

ОТ ПРОТОКОЛ № 5/28.01.2016 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за сключване на Договор за възлагане на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите между „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен и Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен.

            По предложението са изказаха: Желязко Милев – ПП ДНБ и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 59

 

На основание чл. 139, ал. 2 от Търговския закон и чл. 19, ал. 4 от дружествения договор във връзка с чл. 198о, ал. 1 и 198п, ал. 1 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора в качеството си на съдружник дава съгласие „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен да сключи Договор за стопанисване, поддържане и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставяне на В и К услуги с Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К Сливен" ООД, гр. Сливен, за възлагане на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: