Заседание № 49/09.03.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 773

ОТ ПРОТОКОЛ № 49/09.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно Упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на търговско дружество „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 10.03.2023 г

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Маргарит Тодоров - ПП ГЕРБ, Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора, Станимир Русев – ПП БСП, Георги Николов - ПП ГЕРБ , Стоян Пенев – ПП Атака, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 773

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Нова Загора избира Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 10.03.2023 г.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се.)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

По т.1: Решение за освобождаване на Управителя на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД.  ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО.

По т. 2: Решение за избор на нов Управител на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД и определяне на възнаграждението му. ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО.

По т. 3 : Решение за упълномощаване на Изпълнителния директор на „Български ВиК Холдинг" ЕАД да прекрати Договор за възлагане на управлението с досегашния управител и да сключи договор за възлагане на управлението с новоизбрания управител. ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО.

Пот. 4 Вземане на решение за избора на одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт - ОД" ООД per. № 148 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022 г.

Възнаграждението по договора с одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт - ОД" ООД е в размер на 3 800 л в. /три хиляди и осемстотин хиляди/

лв., без ДДС.

Одиторско дружество „Брейн Сторм Консулт - ОД" ООД е избрано след проведена процедура съгласно приети на Общо събрание на съдружниците на 15.12.2022 г. Вътрешни правила за определяне реда и начина за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД и Препоръка на Одитен комитет на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД от 14.02.2023г. ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

5.Разни. ДА ВНЕСЕ ЗАПИТВАНИЯТА И СТАНОВИЩАТА, КОИТО БЯХА ИЗЛОЖЕНИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА И ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 0 гласа Против и 1 глас Въздържал се.)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 774

ОТ ПРОТОКОЛ № 49/09.03.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представителя на Община Нова Загора в извънредното Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен, което ще се проведе на 16.03.2023 г.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 774

 

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД - Василена Антониева Костадинова, по т. 2 от предложения дневен ред да гласува -„ЗА".

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 20 гласа За)

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)