Заседание № 48/28.02.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 738

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2022 - 31.12.2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 738

 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация, Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

 

 (Решението е прието с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 739

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 739

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, 76, ал. 3 от АПК, чл. 9 от ЗМДТ, Общинския съвет да приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г., Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на ОбС, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г., Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г., Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш. №498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г., Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г., Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г., Решение № 591/30.05.2018 г. , Решение № 692/29.11.2018 г., Решение № 78/19.03.2020 г., Решение № 79/19.03.2020 г. и Решение № 108/21.04.2020 г. на Общински съвет Нова Загора, Решение № 243/17.12.2020 г., Решение № 560/14.04.2022 г. и Решение № 567/31.05.2022 г. на Общински съвет Нова Загора):

§ 1. В чл. 46, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото „2,50" се заменя с „5,00";

2. В т. 4 числото „2,00" се заменя с „5,00".

§ 2. Чл. 48 се отменя.

§ 3. Наредбата влиза сила от деня на публикуването й.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 740

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно изменение на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 год. на община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 740

 

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява изменената План - сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 год. на община Нова Загора - Приложение № 1 и № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 741

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Разчети за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г. на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и Пенка Калина – Колева – ПП ГЕРБ, Станимир Русев – ПП БСП, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 741

 

На основание чл. 44 ал.1 т.8, чл. 21, ал.1, т.23 и чл.54 ал.1 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10 от ПМС №7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г., Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., Закона за държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Разчет на Община Нова Загора за 2023 г., както следва:

 1. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 20 900 000 лв., съгласно Приложение № 3 неразделна част от настоящото решение.
 1. Данъчни приходи в размер на 3 751 500 лв.
 2. Неданъчни приходи в размер на 3 397 835 лв.
 3. Трансфери за местни дейности в размер на 5 249 360 лв.
 1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 539 700 лв.
 2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 240 700 лв.
 1. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 2 468 960 лв.
 1. Трансфери между бюджети в размер на 987 025 лв.
 2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС в размер на 800 000 лв.
 3. Предоставени средства по възмездна финансова помощ /-/ 100 000 лв.
 4. Погасяване главница общински дълг /-/ 629 764 лв.
 5. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 7 444 044 лв.

1.2. По разходите в размер на 20 900 000 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4.

 1. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 2 070 863 лв.
 2. За местни дейности в размер на 18 829 137 лв.
 1. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2022 г. в размер на 10 856 890 лв., в т.ч.:
 1. от държавни дейности - 3 412 846 лв., съгласно Приложения № 1; № 1.1

               1.3.2.от местни дейности — 7 444 044 лв., съгласно Приложение № 2.

 1. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 10 586 465 лв., в т.ч. 281 820 лв. за държавни дейности, 7 966 870 лв. за местни дейности, 374 753 лв. за държавни дейности дофинансирани с местни приходи и 1 963 022 лв. за сметките на СЕС, съгласно Приложение № 8;
 2. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №7.
 3. Утвърждава списък на текущите ремонти, съгласно Приложение №9.
 4. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2023 г., съгласно Приложение № 10.
 5. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложение № 4.
 6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:
  1. Разходи за членски внос в размер на 19 000 лв.
  2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;
  3. Помощи в размер на 5 000 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 500 лв. за едно погребение.
  4. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 130 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;
  5. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 30 000 лв.
  6. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.
 7. Приема следните лимити за разходи:
  1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения, с включени осигурителни вноски за сметка на бюджетната организация;
 1. Разходи за представителни цели :
 • На кмета на общината в размер на 13 500 лева;
 • На председателя на Общинският съвет - 5 000 лева.
 1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на съответното кметство и населено място, съгласно Приложения №№ 6.1 и 6.2.
 1. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2023 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 11.
 2. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. в размер на 2 908 672 лв., съгласно Приложение № 13.
 3. Приема разчетите на второстепенните разпоредители с бюджет финансирани с местни приходи, съгласно Приложение № 5.
 4. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер на 890 442 лв., съгласно Приложение №14.

12.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2023 г. в размер на 7 063 517 лв., съгласно Приложение №14.

 1. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер до 5 629 614 лв., съгласно Приложение № 15.
 2. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер до 18 765 380 лв., съгласно Приложение № 15.
 3. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2023 г. - 267 908 лв.
 4. Приема Разпределение на разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2023 г., съгласно Приложение № 12.
 5. Одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г., съгласно Приложение № 16.
 6. Предоставя на основание чл.54 /3/ от ЗМСМА временна финансова помощ на „Общински пазари-НЗ“ ЕООД гр. Нова Загора в размер на 100 000 лв. при следните условия:

Срок на издължаване 24/двадесет и четири/ месеца, с гратисен период от 12 / дванадесет/ месеца.

Начин на погасяване: 23/двадесет и три/ равни месечни вноски, всяка по 4 166,00 лв. и последна вноска от 4 182 лв.; платими ежемесечно до 25 число.

 1. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2023 г. на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата при реализирана икономия на разходите за персонал.
 2. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
 3. Възлага на кмета да утвърди разчетите на второстепенните разпоредители, финансирани с местни приходи.
 4. Упълномощава кмета:

                       22.1 Да кандидатства за средства от бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

               22.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

               22.3. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по разчетите и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми;

        22.4. Да отразява служебно промените по разчетите на общината и сметките за СЕС с размера на възстановените временни безлихвени заеми, вследствие на верифициране на разходите от Управляващия орган;

       22.5 Да отразява служебно промените по разчетите на общината с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

            22.6. Да отразява служебно промените по разчетите на общината с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения;

           22.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

 1. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на разчета, съгласно Приложение № 17.
 2. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на разчета в съответствие с условията на нормативната уредба.

            25. Общински съвет - Нова Загора дава съгласие приетите разчети да бъдат част от Бюджет 2023 г. на Община Нова Загора след приемането на ЗДБРБ за 2023 г.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 7 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 742

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Нова Загора за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 742

 

На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Нова Загора приема за сведение Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 01.01.2023 г. до        31.12.2023 г.

 

 (Решението е прието с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 743

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол през 2022 год. на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 743

 

На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Общински съвет Нова Загора приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора за 2022 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 744

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 год. в „Общински пазари - НЗ” ЕООД, гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 744

 

На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Общински съвет Нова Загора приема Доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросника за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД, гр. Нова Загора за 2022 г.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 745

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 745

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Антониева Костадинова за представител на Община Нова Загора в извънредно Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 16.03.2023 г., както следва: - по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 746

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане План за действие на Община Нова Загора в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 746

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора приема „План за действие на Община Нова Загора в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021 – 2023 г.).

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 747

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на 2 бр. кабели 20kV за захранване на нов БКТП в ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа и Йордан Стойчев – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 747

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на 2 бр. кабели 20kV за захранване на нов БКТП в ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора“

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот: ПИ 24760.2.1043 - Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дядово, общ. Нова Загора, съгласно предоставен регистър на засегнатите от проекта имоти, във връзка с реализиране на Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект «Трасе на 2 бр. кабели 20kV за захранване на нов БКТП в ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора».

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 748

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.13.289 по КККР на землището на гр. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 3.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 748

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, ал.1 и чл.125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.13.289 по КККР на землището на гр. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 3 и установяване на „Смесена многофункционална зона"(Смф), с цел изграждане на търговски комплекс, с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) -макс.3,0 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлени имоти в землището на гр. Нова Загора, както следва:

- ПИ 51809.13.24 - вид собственост - Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.

- ПИ 51809.13.250 - вид собственост - Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Гори и храсти в земеделска земя.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 749

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел подземен кабел за склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 38683.33.242 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора" и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 749

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел подземен кабел за склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 38683.33.242 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора"

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, както следва: ПИ 38683.187.42 (Общинска частна собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: за земеделски отдих и труд (съгласно пар. 4 от ЗСПЗЗ)); ПИ 38683.187.227 (Общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване" За селскостопански, горски, ведомствен път)

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 750

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III-265, кв. 31, с. Съдиево, общ. Нова Загора" и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 750

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III - 265, кв. 31, с. Съдиево, общ. Нова Загора ".

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ с идентификатор 70487.1.142 - с начин на трайно ползване - нива, вид собственост - стопанисвано от общината, вид територия -земеделска по КККР и улица с о.т. 117 - о.т. 118 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 751

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 751

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 752

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на водопровод за ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 752

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на водопровод за ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора” На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 753

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  одобряване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III-50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 753

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III-50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 754

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново трасе кабел средно напрежение за присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност 32 MW, намиращи се в ПИ с идентификатори 48725.38.442, 48725.38.446 и 48725.38.454 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора” с който се засяга ПИ 48725.38.300 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 754

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново трасе кабел средно напрежение за присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност 32 MW, намиращи се в ПИ с идентификатори 48725.38.442, 48725.38.446 и 48725.38.454 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд – Сливен.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 755

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04635.66.335 по КККР на землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята: 4.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 755

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04635.66.335 по КККР на землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: изоставена орна земя, Категория на земята: 4 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), конкретното предназначение на имота е „За животновъдна ферма и промишлена и складова дейност" с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 756

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 57371.60.154 в КККР на землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 756

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 57371.60.154 по КККР в землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7 в Предимно производствена зона и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота ще бъде „За фотоволтаична централа и склад", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник" чрез Община Нова Загора до Административен съд - Сливен.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 757

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2023/2024 година.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 757

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал. 3 чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Нова Загора определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г., съгласно Приложение 1.

2. На основание чл.37о, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Нова Загора, съгласно Приложение 2.

3. На основание чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет Нова Загора приема годишен план за паша, дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение 3.

4. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ общински съвет Нова Загора определя годишен наем за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 г.,

№ по ред

Землище

Размер на средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване

Ливади

Пасища, мери

1

Нова Загора

10.00 лв.

10.00 лв.

2

Асеновец

10.00 лв.

10.00 лв.

3

Баня

16.00 лв.

16.00 лв.

4

Богдайово

10.00 лв.

10.00 лв.

5

Брястово

10.00 лв.

10.00 лв.

6

Бял кладенец

10.00 лв.

10.00 лв.

7

Дядово

10.00 лв.

10.00 лв.

8

Езеро

10.00 лв.

10.00 лв.

9

Еленово

10.00 лв.

10.00 лв.

10

Загорци

10.00 лв.

10.00 лв.

11

Каменово

10.00 лв.

10.00 лв.

12

Караново

10.00 лв.

10.00 лв.

13

Коньово

10.00 лв.

10.00 лв.

14

Кортен

10.00 лв.

10.00 лв.

15

Крива Круша

10.00 лв.

10.00 лв.

16

Любенец

10.00 лв.

10.00 лв.

17

Любенова махала

12.00 лв.

12.00 лв.

18

Млекарево

10.00 лв.

10.00 лв.

19

Научене

10.00 лв.

10.00 лв.

20

Новоселец

10.00 лв.

10.00 лв.

21

Омарчево

10.00 лв.

10.00 лв.

22

Пет могили

10.00 лв.

10.00 лв.

23

Питово

10.00 лв.

10.00 лв.

24

Полско Пъдарево

10.00 лв.

10.00 лв.

25

Прохорово

10.00 лв.

10.00 лв.

26

Радево

10.00 лв.

10.00 лв.

27

Радецки

10.00 лв.

10.00 лв.

28

Сокол

10.00 лв.

10.00 лв.

29

Стоил войвода

10.00 лв.

10.00 лв.

30

Събрано

10.00 лв.

10.00 лв.

31

Съдиево

10.00 лв.

10.00 лв.

32

Съдйско поле

10.00 лв.

10.00 лв.

33

Ценино

10.00 лв.

10.00 лв.

 

 

като на основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

5. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички, последващи от решението действия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 758

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ IV, кв. 41, по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 758

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 3700,00 лв. (три хиляди и седемстотин) лв. без включен ДДС, за продажба на УПИ IV, кв. 41, по ПУП на с. Стоил войвода с площ 900 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”, на Алекси Мирославов Алексиев, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 759

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „КОКО COЛАР” ЕООД, чрез покупко-продажба в УПИ VIII-2, кв. 49 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 759

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-2, кв. 49 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, представляваща 150/2700 ид. ч. на „КОКО солар” ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 525,00 лв. (петстотин двадесет и пет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VIII-2, кв. 49 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „КОКО солар” ЕООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Загорци, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 760

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.502.224 по КККР на с. Баня - вилна зона, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 760

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 11 - общински недвижим имот с идентификатор 02734.502.224 по КККР на с. Баня - вилна зона, общ. Нова Загора, с площ от 1535 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За паркинг, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4168/09.02.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.502.224 по КККР на с. Баня - вилна зона, общ. Нова Загора, с площ от 1535 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За паркинг.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 11500,00 (единадесет хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.502.224 по КККР на с. Баня - вилна зона, общ. Нова Загора, с площ от 1535 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За паркинг.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 761

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно отдаване под наем на язовири, публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Питово.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 761

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на следните язовири:

1.1. Язовир „Христомитев кладенец" с площ 154 447 кв. м. по АОС № 4141/31.10.2022 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 56527.57.554 по Кадастралната карта в землището на с. Питово, община Нова Загора.

1.2 Язовир „Текиря" с площ 33 945 кв. м. по АОС № 4140/31.10.2022 г., представляващ поземлен имот с идентификатори №№ 56527.94.163, 56527.94.162 и 56527.94.161 по Кадастралната карта в землището на с. Питово, община Нова Загора.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите, и да сключи договори със спечелилите участници.

3. На основание чл.52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Питово, община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 762

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение - стоматологичен кабинет с площ 12,00 кв. м, находящ се в Здравна служба, с. Любенова махала.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 762

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 1 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, като създава точка 156 -помещение - стоматологичен кабинет с площ 12,00 кв. м, находящ се в сграда „Здравен дом“ в пл. № 328, кв. 37 по плана на с. Любенова махала, АОС № 330/05.05.2000 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение - стоматологичен кабинет с площ 12,00 кв. м, находящ се в сграда „Здравен дом“ в пл. № 328, кв. 37 по плана на с. Любенова махала, за стоматологичен кабинет, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 763

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Предоставяне под наем на помещение общинска собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЗАГОРЕЦ”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 763

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - зала голяма спортна зала №05 и помещение №207, находящо се в многофункционална Спортна зала „Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЗАГОРЕЦ”, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ ’’ЗАГОРЕЦ”, по цена определена, съгласно решение № 1358/18.12.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 764

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно предоставяне на сграда, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти май" № 2, за нуждите по изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в община Нова Загора“.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 764

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и задължителните Условия за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 Общински съвет - Нова Загора ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне на сграда, находяща се на адрес: гр. Нова Загора, ул. „24-ти май“ № 2, за нуждите на проект „Укрепване на общинския капацитет в община Нова Загора“ за срока на неговото изпълнение и срок не по-кратък от датата на одобряване на окончателния доклад.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 765

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ ХII-276, кв. 6 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора".

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 765

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ ХII-276, кв. 6 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора".

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 766

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА  ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Реформиране на Дом за стари хора „ Света Петка“, с. Баня, общ. Нова Загора” по процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

766

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проектното предложение „Реформиране на Дом за стари хора „Света Петка“, с. Баня, общ. Нова Загора” по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, с което декларира, че:

• социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст в Дом за стари хора „Света Петка“, с. Баня, общ. Нова Загора ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структура за наблюдение и докладване;

• предназначението на сградата, обект на интервенция по инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на Структура за наблюдение и докладване.

2. Дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на цел 3 от Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора 2021-2027г.: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал“, приоритет 9 „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот” и специфична цел 1 : „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура.“

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 767

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 767

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги, Общински съвет — Нова Загора взема решение за актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Нова Загора със следните членове:

1. Ивайло Иванов Енев — зам.-кмет на Община Нова Загора;

2. Евелина Георгиева Аврамова — началник отдел „Здравеопазване и социални услуги“ при Община Нова Загора;

3. Цветанка Василева Радева — старши експерт отдел „Здравеопазване и социални услуги“ при Община Нова Загора;

4. Ива Христофорова Костадинова - социален работник в отдел „ИОХУСУ”, при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Нова Загора;

5. Диана Дечева Бинева - социален работник в отдел „Закрила на детето”, при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Нова Загора;

6. Антоанета Иванова Динева началник отдел „Посреднически услуги“ при Дирекция „Бюро по труда”, гр. Нова Загора;

7. Женя Гатева Сурчева — инспектор, отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве“ при Регионална здравна инспекция, гр. Сливен;

8. Илонка Толева - Господинова — ст. експерт по приобщаващо образование при Регионално управление на образованието, гр. Сливен;

9. Иван Марков Георгиев — началник група „Охрана на обществения ред”, в РУ -Нова Загора;

10. Ваня Русева — управител на Дом за стари хора, с. Каменово, общ. Нова Загора;

11. Янка Стоянова — потребител на Дом за стари хора с. Баня, общ. Нова Загора;

12. Милен Досев — председател на Общинската организация на СИБ — Нова Загора.

 

 (Решението е прието с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 768

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на ел. кабел НН - lkV от за Фотоволтаична електроцентрала с инсталира мощност 199,55 kWp в Пи с идентификатор 51161.501.236 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 768

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на ел. кабел НН - lkV от за Фотоволтаична електроцентрала с инсталира мощност 199,55 kWp в Пи с идентификатор 51161.501.236 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора“

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти в землището на с. Научене, общ. Нова Загора, както следва:

- ПИ с идентификатор 51161.41.76 - Общинска публична собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 769

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на съгласие за общинско сътрудничество за споделяне на услуга "Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация".

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 769

На основание чл. 62, т. „д" от ЗМСМА във връзка с чл. 24, т. 1 от ЗБЖЕ, Общински съвет Нова Загора:

1. Дава съгласие Община Нова Загора да сключи споразумение със Столична община с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване в Община Нова Загора.

2. Общински съвет Нова Загора одобрява проекта на споразумение по т. 1, неразделна част от настоящото решение и упълномощава кмета на общината Галя Енева Захариева да подпише споразумение по т. 1 със Столична община, както и да осъществи необходимите организационно-технически действия с оглед осигуряване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване в Община Нова Загора.

 (Решението е прието с 29 гласа За)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 770

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ, на Минчо Стоянов Маринов от с. Ценино, община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 770

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Минчо Стоянов Маринов в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 771

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Станимира Ангелова Стоянова от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 771

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Станимира Ангелова Стоянова в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 772

ОТ ПРОТОКОЛ № 48/28.02.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно обявяване на УПИ I, кв. 25 с отреждане „За културно-информационен център, озеленяване и трафопост" по ПУП на с. Коньово, ведно с находящите се в него сгради, за имот публична общинска собственост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 772

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 6, ал. 2 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора обявява Урегулиран поземлен имот I, кв. 25 с отреждане „За културно-информационен център, озеленяване и трафопост" по ПУП на с. Коньово, с площ 5 030 кв. м., ведно с находящите в него сгради:

- масивна едноетажна сграда „Културно-информационен център „Дядо Влайчо" със ЗП 91,25 кв. м

- едноетажна масивна сграда „Параклис „Дядо Влайчо" със ЗП 32,00 кв. м., за публична общинска собственост

2. Общинският съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да извърши всички действия по промяна вида на собственост и чрез отдел ОСТТ да състави акт за

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)