Община Нова Загора, отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“ на осн. чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 24760.7.56 по КККР на землището на с. Дядово, общ. Нова Загора