Заповед № РД-29-18/04.01.2023г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване за УПИ XII и УПИ XIII, кв. 54 по подробния устройствен план на с. Кортен, общ. Нова Загора