Заповед № РД-29-95/30.01.2023г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 53518.33.15 и ПИ с идентификатор 53518.33.16 по КККР в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора