Заповед № РД-29-88/27.01.2023г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване за УПИ XV-131 и УПИ XVI-131, кв. 7 по подробния устройствен план на с. Омарчево, общ. Нова Загора