Заповед № РД -29 – 159 / 23.02.2023 г. за одобрен Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ IV-66, кв. 33, по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора