Заповед № РД -29 – 151 / 23.02.2023 г. за одобрен Проект за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификтор 02734.55.7 по КККР в землището на с. Баня, общ. Нова Загора