Проведе се обществено обсъждане на Разчет за местните дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023г.

На 20.02.2023 г. в залата на Общински съвет Нова Загора се проведе обществено обсъждане на Разчет за местните дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г. Поради липсата на редовен кабинет и парламент тази година няма съставен държавен бюджет, затова общините работят по правилата на предходната 2022 г. В изготвения разчет са заложени планираните разходи за местни дейности и Капиталовата програма. При тези условия обсъждането на Разчета не е задължително, но изричното желание на кмета на Общината и общинското ръководство е да се придържа към открита политика и публичност при вземане на решенията.
За капиталови разходи на Община Нова Загора са предвидени 10 582 365 лева. Те ще бъдат използвани за довършване на започнатите през 2022 г., за основни ремонти, както и  за заложени нови обекти.
За градската улична мрежа са предвидени 3 267 984 лв., които ще се насочат за основни ремонти на ул. “Сливница“; ул. „Мур“; ул. „Бр. Миладинови“; ул. „Климент Охридски“, ул. „Поборническа“; ул. „Странджа“; ул. „Шипка“; ул. „Освобождение“; ул. „Просвета“; ул. „Цар Самуил“; улици 101,102,103,105 в ДЗС; изготвяне на проект за канализация на ул. „Козлодуй“ и др.
1 531 500 лева са заложени за благоустрояване, ремонти и поддръжка и ще бъдат вложени в изграждане на Младежки център в Младежки дом в Нова Загора; изграждане на видеонаблюдение в Дневен център за лица с увреждания; изготвяне на проект за реконструкция на Дом за стари хора, с. Баня и др.
За детски площадки в селата Езеро, Сокол и Еленово и спортни площадки в селата Кортен и Стоил войвода, ремонт на покрив на читалище с. Полско Пъдарево, основен ремонт на ограда в ДГ с. Съдиево, основен ремонт на паркинг и тротоар в с. Млекарево, както и изработка и монтаж на автоспирки в селата Омарчево и Полско Пъдарево са разчетени  610 310 лева.
Предвидени са средства и за ремонт на улици в село Пет могили; текущ ремонт на пенсионерските клубове в с. Събрано и с. Кортен; ремонт на фасадата на детската градина в с. Караново; ремонт на кметствата в с. Баня, с. Съдиево, с. Асеновец, с. Ценино и др.