Заповед № РД -29 – 138 / 20.02.2023 г. за одобрен проект на ПУП – План за регулация за УПИ I-722, кв. по ПУП (ПИ с идентификатори 51809, 501, 722 по КККР) по ПУП на гр. Нова Загора