Заповед № РД- 29- 132/17.02.2023 г. за одобрен Проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ I – 595, кв. 76 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора