Заседание № 47/18.01.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 724

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 724

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 б, ал. 3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Нова Загора приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Нова Загора през 2023 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 725

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прилагане на регламента на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 725

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с § 59 и § 60 от ПЗР към ЗИД на ДОПК, месечните отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците няма да бъдат превеждани към РИОСВ и сумата ще бъде използвана за компенсиране на разходи по сметосъбиране и сметоизвозване по договор за изпълнение на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на  територията на Община Нова Загора" с изпълнител „Сорико" ООД, гр. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 28 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 726

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината и на председателя на общинския съвет за четвърто тримесечие на 2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 726

 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината и на председателя на общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2022 г., съгласно приложената справка.

 

 (Решението е прието с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 727

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 30.01.2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Георги Николов – председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете доклад на водещата комисия.

            (Докладът е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора и Иван Иванов – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 727

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 30.01.2023 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

По т. 1 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация -Сливен" ООД СЪГЛАСУВА Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД като ВиК оператор за периода 2022 - 2026 г. - ДА ГЛАСУВА „ПРОТИВ“ със следните мотиви:

„1. В Бизнес плана е записано, че увеличението на цената на водата в посочените размери се дължи на планирани инвестиции като част от собственото финансиране по проект ОПОС 2014-2020 г. в размер на 19 млн. лв. Считаме, че е несправедливо гражданите на община Нова Загора да плащат за инвестиции, които „ВиК Сливен" ЕООД прави и по този начин да компенсират загубите на дружеството.

2. Към края на регулаторния период 2026 г. ВиК Сливен не постига редица конкретни цели за показатели на качеството на ВиК услугите, определени с решение № ПК-1 от28.05.2021 г. на КЕВР, а именно: ПК4а-общи загуби на вода във водоснабдителните системи; ПК46 - общи загуби на вода във водоснабдителните системи; ПК7а - ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадни води; ПК76 - ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадни води; ПК15а - ефективност на персонала на услугата Доставяне на вода на потребителите; ПК156 - ефективност на услугите за отвеждане и пречистване; Не постигане на целите се забелязва и в редица други показатели като качество на питейна вода в големи зони на водоснабдяване, качество на вода в малки зони на водоснабдяване, непрекъснато водоснабдяване, аварии по водопроводната мрежа и т.н. Предвид на гореизложените факти се вижда, че реални ползи за потребителите от повишаване цената на водата няма, тъй като качеството на предлаганите услуги не се подобрява.

3. В представения Бизнес план се посочва размера на инвестициите в общия му размер за всички общини, като липсва конкретика какъв е предвиждания размер на инвестициите за всяка една община. Това е и изключително важно за жителите на община Нова Загора, тъй като около 1/3 от водоснабдителните и канализационни съоръжения се намират на територията на общината. За да бъдат ефективно поддържани за тези съоръжения трябва да се отделят съответните средства за инвестиции.“

По т. 2 от дневния ред: ДА ВНЕСЕ ВСИЧКИ ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ И ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 2 гласа Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 728

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване дейността на „Общински пазари- Н. 3." ЕООД, гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол) 

            По направеното предложение са изказаха: Стоян Пенев – ПП АТАКА, Иван Иванов – ПП БСП, Кремена Петрова – ПП ДБО, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Сергей Радилов – ПП ГЕРББ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 728

 

            1. На основание чл. 274, ал. 1 от Търговския закон и чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора продължава дейността на „Общински пазари-Н.З." ЕООД, гр. Нова Загора.

            (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, при спазване на изискванията на чл. 20, ал. 1 от ЗПП, Общински съвет Нова Загора избира за управител на „Общински пазари-Н.З." ЕООД Диляна Йорданова Стойкова за срок до избиране на управител на дружеството по реда на Правилника за прилагане Закона за публичните предприятия след провеждане на конкурс.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи договор за управление с управителя в 7 (седем) дневен срок от вземане на настоящото решение и определя възнаграждение в размер на 2 /две/ минимални работни заплати за страната.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

4. Общински съвет - Нова Загора възлага и задължава ликвидатора на „Общински пазари-Н.З." ЕООД да впише решението за продължаване на дейността на дружеството в Търговския регистър.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

5. Общински съвет - Нова Загора възлага на управителя на „Общински пазари-Н.З." ЕООД да впише промяната в Търговския регистър.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

6. На основание чл. 29, ал. 3 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 6, ал. 2 от Договор № 248/15.04.2022 г. за възлагане на управлението на „Общински пазари-НЗ" ЕООД на ликвидатор, Общински съвет Нова Загора освобождава Светла Христова Стоянова от длъжността ликвидатор на дружеството, но не я освобождава от отговорност за дейността й в качеството на ликвидатор на „Общински пазари-НЗ" ЕООД.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 729

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за възлагане на услугата „Грижа в дома" като услуга от общ икономически интерес по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора", процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 729

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора реши:

1. Общински съвет - Нова Загора дава съгласие изпълнението на услугата „Грижа в дома" по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома -община Нова Загора", процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ да се възложи на отдел „Здравеопазване и социални услуги", при Община Нова Загора;

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора да издаде заповед, съдържаща всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решение на комисията от 20 декември 2011 г., с която да възложи изпълнението на услугата „Грижа в дома" по проект BG05SFPR002-2.001-0058-С01 „Грижа в дома - община Нова Загора", процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ на отдел „Здравеопазване и социални услуги", при Община Нова Загора;

3. Общински съвет Нова Загора утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана социална услуга „Грижа в дома".

4. Общински съвет — Нова Загора взема решение услугата „Грижа в дома" по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора", да се ползва от потребителите без заплащане на такса.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 730

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализация на общия брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 730

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Отменя т. 2 на Решение № 626 от 31.08.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Нова Загора определя общ брой таксиметрови автомобили - 60, работещи на територията на община Нова Загора.

 

 (Решението е прието с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 731

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири, публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Богданово, с. Радево, с. Еленово.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 731

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на следните язовири:

1.1. Язовир „Богданово" с площ 580 272 кв. м. по АОС № 4138/31.10.2022г., представляващ поземлен имот с идентификатори №№04635.68.88, 04635.42.148, 04635.52.84 и 04635.52.86 по Кадастралната карта в землището на с. Богданово, община Нова Загора.

1.2. Водоем „Султанска река" с площ 24 480 кв. м. по АОС №4142/31.10.2022 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 61310.15.71 по Кадастралната карта в землището на с. Радево, община Нова Загора.

1.3. Язовир „Балджията" с обща площ 367 894 кв. м. по АОС №4139/31.10.2022 г. с идентификатори №№ 27245.90.580, 27245.90.346 и 27245.176.348 по Кадастралната карта в землището на с. Еленово, община Нова Загора.

1.4. Язовир „Радево - север" с площ 42 915 кв. м. по АОС №4129/25.08.2022 г., представляващ поземлен имот с идентификатори №№61310.14.97 и 61310.14.99 по Кадастралната карта в землището на с. Радево, община Нова Загора.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите, и да сключи договори със спечелилите участници.

3. На основание чл.52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Богданово, с. Радево и с. Еленово, община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 732

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.187.228 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: "Мечи камък - ЗАПАД".

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора  прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 732

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 1246, ал,1 и чл.125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.187.228 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен, местност: "Мечи камък - Запад". Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗЦПЗЗ) и установяване на Вилна зона -„Ов" с отреждане „За вилно строителство", с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс. 40%, височина макс. = 7,00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 0,8 и минимална площ за озеленяване - 50%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 733

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел НН за ФЕЦ в ПИ с идентификатор 57371.60.153 до Трансформаторен пост в ПИ с идентификатор 57371.60.132 по КККР в землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 733

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел НН за ФЕЦ в ПИ с идентификатор 57371.60.153 до Трансформаторен пост в ПИ с идентификатор 57371.60.132 по КККР в землището на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора". 3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: 57371.60.151 по КККР, с начин на трайно ползване -пасище, мера, вид собственост - общинска публична, вид територия -земеделска, в землището на с. Полско Пъдарево , общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 734

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел 1 kV от за УПИ VI-251, кв. 51 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора“, за захранване на фотоволтаична централа и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в землището на с. Събрано, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 734

 

1На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел 1kV от за УПИ VI-251, кв. 51 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора“, за захранване на фотоволтаична централа.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти в землището на с. Събрано, общ. Нова Загора, както следва: - ПИ 70456.92.85 (Общинска частна собственост, земеделска територия, Начин на трайно ползване: пасище).

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 735

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение от трафопост в земеделска земя до УПИ I-303, кв. 3, с. Стоил войвода, общ. Нова Загора за присъединяване на ФЕЦ“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 735

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение от трафопост в земеделска земя до УПИ I-303, кв. 3, с. Стоил войвода, общ. Нова Загора за присъединяване на ФЕЦ".

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ с идентификатор 69314.37.140 - с начин на трайно ползване - за пасище, вид собственост - общинска частна, вид територия -земеделска за по КККР и улица с о.т. 3 - о.т. 4 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 736

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.501.196 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 736

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 10 - общински недвижим имот с идентификатор 02734.501.196 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ от 539 кв. м, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „ниско застрояване (до 10м.)“, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4114/20.06.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.501.196 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ от 539 кв. м, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „ниско застрояване (до 1 Ом.)“.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 200 лв. (четири хиляди и двеста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.501.196 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ от 539 кв. м, трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „ниско застрояване (до 10м.)“.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, от ЗМСМА, Общински съвет 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 737

ОТ ПРОТОКОЛ № 47/18.01.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне под наем на помещение общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по борба „ЗАГОРЕЦ”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 737

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - зала покрив № 4,2, находящо се в многофункционална Спортна зала ”Младост”, гр. Нова Загора за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по борба „Загорец“, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по борба „Загорец“, по цена определена, съгласно решение № 1358/18.12.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)