Уведомление за изготвен проект на общ административен акт – изменение на приетата с Решение № 699/20.12.2022 г. на Общински съвет Нова Загора План-сметка за 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЕТАТА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ за 2023 Г.

 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Нова Загора открива производство по издаване на общ административен акт.

Кметът на Община Нова Загора предлага Общински съвет Нова Загора да приеме решение, с което да одобри измененията в приетата с Решение № 699/20.12.2022 г. План-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2023 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

МОТИВИ:

На основание  чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси,  Общински съвет –Нова Загора  с  Решение № 699/20.12.2022 г. прие План – сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. на община Нова Загора.

След приемането на цитираното по-горе решение на Общински съвет Нова Загора се извършиха редица законодателни промени, а именно:

- С Постановление  № 497/29.12.2022 год. се промени размера на Минималната работна заплата за страната от 710 на 780 лв., считано от 01.01.2023 г.

- В Държавен вестник  бр.100/16.12.2022 год. са обнародвани промени в  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /в сила от 01.01.2023 г./, с което се дава възможност за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 ЗУО, като за 2023 г. е предвидено отчисленията отново да не се превеждат на РИОСВ.

- В Държавен вестник бр.102/23.12.2022 год. са обнародвани промени в Закона за данъка върху добавената стойност, /в сила от 01.01.2023 г./ съгласно които данъка върху добавената стойност не е изискуем от получателя на услугите по Приложение 2, Част първа, към Глава 19а от ЗДДС, когато получателя е държавата, държавните или местните органи.

С оглед на това се налага изменението на приетата План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. на община Нова Загора, тъй като в момента на приемането й не са били предвидени настъпилите впоследствие законодателни промени.

Измененията на План-сметката засягат частта й, в която са определени разходите за отчисление по чл. 60 и 64 от ЗУО и разходите за ръчно почистване на уличните платна и площадки, алеи, паркове и др. територии за обществено ползване.

Предвидените разходи за 2023 г. за отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО са 900 000 лв., като на основание § 22 от ПЗР на ЗИД на ДОПК /ДВ. бр. 100/16.12.2022 г ./, в сила от 01.01.2023 г./, за 2023 г. тази сума няма да бъде превеждана към РИОСВ и ще бъде използвана за компенсиране на разходи по сметосъбиране и сметоизвозване  по договора за изпълнение на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване  на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Нова Загора”.

С оглед изменението на минималната работна заплата за страната, разходите за ръчно почистване на уличните платна и площадки, алеи, паркове и др. територии за обществено ползване се увеличават от 630 000 лв. на 692 317 лв.

На основание чл. 163а, ал. 4 от ЗДДС /в сила от 01.01.2023 г./ данъка върху добавената стойност не е изискуем от получателя на услугите по Приложение 2, Част първа, към Глава 19а от ЗДДС, когато получателя е държавата, държавните или местните органи.

 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И АЛ. 2, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕДНО ОТ АПК:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да депозират в деловодството на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Нова Загора на основание чл. 66, ал. 1 от АПК.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация на Община Нова Загора или от публикуваните по-долу приложения.

 

Приложения:

Проект на Решение за одобряване на измененията в План-сметката за 2023 г., ведно с Приложение  № 1 и № 2 към него.