Проведе се среща относно задълженията по управление на излезли от употреба МПС

Днес, 11.01.2023г., беше проведена среща на работната група, назначена със Заповед № РД-12-1062/14.12.2023г. на Кмета на община Нова Загора съгласно Закона за управление на отпадъците, Наредбата за излезлите от употреба МПС и чл.43, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на община Нова Загора. Проведената среща бе относно задълженията по управление на ИУМПС /излезли от употреба МПС/.
Във връзка с предстоящи дейности по контрола и преместването на излезли от употреба МПС, Община Нова Загора моли гражданите за съдействие като ги призовава при установяване  наличието на такива превозни средства да подават писмени сигнали в деловодството на Общината. По възможност, сигналите следва да съдържат информация за местонахождението на превозното средство, името на собственика му (ако е известен) и телефон за контакт със сигналоподателя.