Нарушено водоподаване в гр. Нова Загора и селата на общината на 11.01.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 11.01.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването в гр. Нова Загора и селата в общината, поради извършване на ремонтни дейности – подмяна на помпени агрегати в бункерни помпени станции на ЦПС Червенаково.
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.