Приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора"

                           

Приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.
Реализираха се дейности, разпределени в две направления. В рамките на Направление I се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга на общо 126  възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от предоставяни услуги включваше комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставяха в рамките на 2 часа на ден за срок от 18 месеца, без заплащане от страна на потребителите.
Осигурена бе заетост на 35 лица по проекта: социален работник, домашни помощници, шофьор, медицински специалист, рехабилитатор, психолог.
Проведени бяха 70 психологически консултации на потребителите по проекта и бяха извършени 12 групови и 6 индивидуални супервизии на лица от персонала.
В рамките на Направление II се осигури реализирането на следните мерки: Осигуряване лични предпазни средства за служители и потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности /ДДД/;  Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения; допълнителни плащания на персонала на социалните услуги за положен извънреден труд; осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и други електронни устройства, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, ДДД в контекста на въведените ограничения в резултат на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.
За изпълнение на дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, функциониращи на територията на община Нова Загора бяха наети 23 лица за изпълнението на мерките по дезинфекция на сградния фонд на услугите.
Бюджетът на проект BG05M9OP001-6.002-0081-C01 "Патронажна грижа + в община Нова Загора" бе в размер на 395 356,71 лева, като Управляващият орган отпусна допълнително средства в размер на 197 678.36 лв. по процедура „Патронажна грижа +“ - Компонент 2, с което бе удължен срокът на проекта и обезпечени дейностите до неговото приключване.