Информационна среща за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

                    

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Нова Загора Ви кани на информационна среща на 05.01.2023 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Нова Загора в сградата на Общината, находяща се на ул. „24-ти Май” № 1, във връзка с популяризирането на възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ по Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
По тази процедура са допустими всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в които:

  • броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;
  • проектирани са преди 26 април 1999 г.

Задължително условие за кандидатстване по настоящата процедура е Сдружението на собствениците, които ще подават Заявление за участие да имат предварително направени обследвания за:

  • енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  • установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедурата разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ , за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за ЕЕ, ще бъдат направени от Сдруженията. При одобрение на подаденото проектно предложение, ще бъдат възстановени по-горе изброените разходи от Сдруженията на собствениците на максимална стойност до 6,28 лв. с ДДС за 1 кв. м.

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -етап I“ до Община Нова Загора стартира от 01.02.2023 г. до 10.05.2023 г. включително.

Предварително благодарим за Вашето присъствие!
От ръководството на Община Нова Загора

За повече информация и възникнали въпроси:

  • Телефон за контакт: 0457/ 5 70 35 - отдел „Европейски фондове и програми”
  • Адрес: Община Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1, ет. 4,  стая № 405