Заседание № 46/20.12.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 698

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 698

 

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора:

1. Освобождава Нейчо Минчев от състава на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Решението е прието с 27 гласа За)

2. Освобождава Нейчо Минчев от състава на Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(Решението е прието с 27 гласа За)

3. Освобождава Пенка Калина - Колева от Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Решението е прието с 27 гласа За)

4. Избира Бояна Гидикова за член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

(Решението е прието с 24 гласа За)

5. Избира Бояна Гидикова за член на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Решението е прието с 25 гласа За)

6. Избира Пенка Калина - Колева за член на Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(Решението е прието с 26 гласа За)

7. Утвърждава Пенка Калина - Колева за Председател на Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(Решението е прието с 25 гласа За)

8. Утвърждава Бояна Колева Гидикова за Секретар на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

 (Решението е прието с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 699

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 год. на община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Станимир Русев – ПП БСП, Стоян Пенев – ПП АТАКА и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ,  след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 699

 

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет Нова Загора одобрява План - сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 год. на община Нова Загора, Съгласно Приложение №№ 1,2 и 3.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 700

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

           Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Закриване на второстепенни разпоредители с бюджет „Дом за стари хора” с. Баня, „Домашен социален патронаж” гр. Нова Загора и Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички” с. Асеновец и разкриване на второстепенен разпоредител с бюджет Отдел „Здравеопазване и социални услуги” към Община Нова Загора от 01.01.2023 г.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 700

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси

1. Общински съвет - Нова Загора закрива „Дом за стари хора” с. Баня, „Домашен социален патронаж” гр. Нова Загора и Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички” с. Асеновец като второстепенни разпоредители с бюджет към Община Нова Загора, считано от 01.01.2023 г.

2. Общински съвет - Нова Загора разкрива второстепенен разпоредител с бюджет Отдел „Здравеопазване и социални услуги” към Община Нова Загора, считано от 01.01.2023 г. със следните дейности:

 

 

Дейности

Численост

 

Делегирани от държавата дейности

 

1

Домове за стари хора

23

2

Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания

9,5

3

Център за обществена подкрепа

7

4

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

6,5

5

Асистентска подкрепа

31

6

Асистенти за лична помощ по Закона за личната помощ /финансиране от трансфер за административни разходи/

3

 

Местни дейности

 

1

Домашен социален патронаж

13

 
  1. Общински съвет - Нова Загора определя активите и пасивите на второстепенните разпоредители с бюджет „Дом за стари хора” с. Баня, „Домашен социален патронаж” гр. Нова Загора и Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички” с. Асеновец, на социалните услуги „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ и Център за обществена подкрепа гр. Нова Загора да се прехвърлят и приемат от второстепенния разпоредител с бюджет „Отдел „Здравеопазване и социални услуги”, считано от 01.01.2023 г .
  2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички законови действия за изпълнението на т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 701

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Решение № 6 от 29.11.2019 г. на Общински съвет за структурата и общата численост на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 701

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Нова Загора:

1. Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи към общинска администрация Нова Загора от 01.01.2023г., съгласно Приложения №№1, 2 и 3.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 6 от 29.11.2019 г., изменено и допълнено с Решения №№ 244 от 17.12.2020 г., 351 от 20.052021 г. и 474 от 21.12.2021 г. на Общински съвет Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 702

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2022 година.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Станимир Русев – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 702

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и списъка за капиталови разходи.

4. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 11/ към Бюджет 2022 г., приет с Решение № 540/14.04.2022 г. със служителките: Иванка Нанчева Минчева на длъжност „социален работник” в дейност Асистентска подкрепа и Радомира Семова Богданова на длъжност „счетоводител” в община Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 703

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за застраховане на обекти частна общинска собственост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 703

 

На основание чл.9 ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинският съвет определя имотите частна общинска собственост , които подлежат на задължително застраховане :

1. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2023г. съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора определя имотите частна общинска собственост отдадени под наем, които подлежат на задължително застраховане през 2023., за които застрахователните вноски са за сметка на наемателите, съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 704

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за участие на Община Нова Загора в Организация за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 704

 

На основание чл. 21, ал.1 т. 15 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 във връзка с чл. 15 от Закона за туризма:

1. Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да участва в Организация за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР).

2. Общински съвет - Нова Загора определя Галя Енева Захариева - кмет на Община Нова Загора за представител на Общината в ОУТТР с правото да гласува по своя преценка от името и за сметка на Община Нова Загора в общото събрание на Организацията, освен в случаите, в които съгласно закона е необходимо изрично упълномощаване от Общински съвет.

3. Общински съвет - Нова Загора дава съгласие в бюджета на Община Нова Загора да бъдат предвидени суми за годишен членски внос в Организацията за управление на Тракийски туристически район в размер на 2 минимални работни заплати, съгласно Устава на ОУТТР.

4. Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на приетото решение.

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 705

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община Нова Загора по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „ Бъдеще за децата“.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 705

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и задължителните Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ Общински съвет – Нова Загора ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Нова Загора да кандидатства с проектно предложение „Бъдеще за децата на Нова Загора“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. към Министерство на труда и социалната политика, Приоритет 2: „Социално включване и равни възможност“, Специфична цел 2: „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 706

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Преустройство на част от младежки дом с идентификатор по КККР 51809.504.2002.1, в който се изгражда младежки център в УПИ VII, кв. 98 по план на гр. Нова Загора и съгласно ПУП-НЗ” по процедура „Дейност 2: Изграждане на Младежки центрове (в градове, които не са областни)” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 706

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проектното предложение „Преустройство на част от младежки дом с идентификатор по КККР 51809.504.2002.1, в който се изгражда младежки център в УПИ VII, кв. 98 по план на гр. Нова Загора и съгласно ПУП-ПЗ” по процедура „Дейност 2: Изграждане на Младежки центрове (в градове, които не са областни)” по Национален план за възстановяване и устойчивост.

2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 3 от Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора 2021-2027г.: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал“, приоритет 6 : „Създаване на благоприятни условия за развитие на младите хора, повишаване на заетостта и ограничаване на безработицата.“, специфични цели 3 и 4 съответно: „Създаване на условия за ефективни извънкласни и извънучилищни дейности” и „Повишаване на заетостта и ограничаване на безработицата”, и приоритет 9: „Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот.”, специфична цел 1: „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура”.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 707

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване на Община Нова Загора с проект „Подобряване и модернизиране на образователната среда в ОУ "Христо Смирненски гр. Нова Загора “ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Механизма за възстановяване и устойчивост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 707

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проектно предложение „Подобряване и модернизиране на образователната среда в ОУ ’’Христо Смирненски“, гр. Нова Загора“ по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна инфраструктура”.

2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на цел 3 от Плана за интегрирано развитие на Община Нова Загора (Г1ИРО) 2021-2027 г.: „Опазване и подобряване на околната среда, съхраняване и обогатяване на културното наследство, повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал.“, приоритет 9: “Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот.“ и специфични цели 1 и 2, както следва: „Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура“ и „Подобряване качеството на живот и осигуряване на подходяща инфраструктура в районите населени с малцинствени групи“

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 708

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 04635.51.323 по КККР в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 708

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 04635.51.323 по КККР в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, местност Юрта, с трайно предназначение на имота: Нива в Предимно производствена зона и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За рибарник", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 709

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.38.23 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 709

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

Одобрява проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 48725.38.23 по КККР в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: Нива в Предимно производствена зона и установяване на „Предимно производствена зона"-Пп, с конкретно предназначение-„3а подстанция и възлови станция към фотоволтаична централа" и устройствени параметри: Пзастр. - 80%; Кинт. - 2,5; Позел. - мин.20%, височина - до 10 м, начин на застрояване - свободно, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 710

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.765 по КККР на землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на земята: 8.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 710

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.765 по КККР на землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на земята: 8 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУГ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 711

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.766 по КККР на землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на земята: 8.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 711

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 38683.75.766 по КККР на землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, Категория на земята: 8 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп) с устройствени показатели: плътност на застрояване -макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За  1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 712

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 38683.15.890 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята:7.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 712

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. 3, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 38683.15.890 по КККР в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: Земеделска земя в Предимно производствена зона и за бъдещо изработване на ПУП-План за застрояване с установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имотите ще бъде „За производствено-складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 713

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за  Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 27111.35.379 и 27111.35.380 по КККР на землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ Трайно предназначение на територията: Нарушена, Начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глина за строителна керамика.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 713

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 27111.35.379 и 27111.35.380 по КККР на землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, местност НОВИЯ КЛАДЕНЕЦ, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Нарушена, Начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глина за строителна керамика и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), с конкретно предназначение „За кариера и енергопроизводство", с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 714

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна вида на общинско жилище, находящо се в ж.к. „Загоре”, Бл. 9, Вх. А, ап. 19, гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол) Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 714

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя общинско жилище, находящо се в ж.к. „Загоре”, Бл. 9, Вх. А, ап. 19, гр. Нова Загора, за „Ведомствено жилище”.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 715

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.502.433 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VIII-433, кв. 8 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 715

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 10 900,00 лв. (десет хиляди и деветстотин) лв., без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 51809.502.433 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VIII-433, кв. 8 по ПУП на гр. Нова Загора Загора), адм. адрес: ул. „Юрий Гагарин“ № 11, гр. Нова Загора с площ 430 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), на Емил Мирославов Желев , по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 716

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно предоставяне под наем на помещение общинска собственост на Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНД ГЛОРИ 2001.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 716

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет -Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - тренировъчна зала № 114, находящо се в многофункционална спортна зала „Младост”, с административен адрес: пл. „Свобода” № 7, гр. Нова Загора за нуждите на Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНД ГЛОРИ 2001, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНД ГЛОРИ 2001, по цена определена, съгласно Решение № 1358/18.12.2014 год. на Общински съвет -Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 717

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за предоставяне под наем на помещение общинска собственост на Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ЕНЗИ.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 717

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 21 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет -Нова Загора разрешава отдаването под наем на помещение - тренировъчна зала № 103, находящо се в многофункционална спортна зала „Младост”, с административен адрес: пл. „Свобода” № 7, гр. Нова Загора за нуждите на Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНЗИ, за срок от 1 /една/ година.

2. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да издаде настанителна Заповед, въз основа на която да сключи Договор за отдаване под наем на горецитираното помещение общинска собственост със Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ПРАЙД ЕНЗИ, по цена определена, съгласно Решение № 1358/18.12.2014 год. на Общински съвет - Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 718

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на действие на разрешително № 2 от 09.11.2012 г. за водовземане от находище на минерална вода „Баня" с. Баня, община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 718

 

На основание чл. 78 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава съгласие Кметът на Община Нова Загора да продължи срока на действие на разрешително № 2/09.11.2012 г. издадено на „Сдружение „Център за здраве и профилактика" за обект „Център за здраве" с. Баня, находящ се в УПИ I, кв. 8, по ПУП на с. Баня, от Каптиран естествен извор №1 на находище „Баня" със седалище с. Баня, община Нова Загора, р-н Минерални бани №9 до 12.11.2032 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 719

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Антон Цанков Петров, чрез покупко-продажба в УПИ V-212, кв. 49 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 719

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-212, кв. 49 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора, представляваща 280/1640 ид .ч. на Антон Цанков Петров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1000,00 лв. (хиляда) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-212, кв. 49 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Антон Цанков Петров.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 720

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на План за защита при бедствия на община Нова Загора и приемане на Общинска програма за намаляване риска от бедствия.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 720

 

  1. На основание член 9, алинея 11 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет - Нова Загора прима Общински план за защита при бедствия на община Нова Загора.
  2. На основание член 6д, алинеи 1, 2 и 3 от Закона за защита при от бедствия, Общински съвет - Нова Загора приема Общинска програма за намаляване риска от бедствия на община Нова Загора

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 721

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за последващо изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 27111.76.271 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 721

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. 3, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 27111.76.271 по КККР в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора, с трайно предназначение на имота: За необработваема земеделска земя в Предимно производствена зона и последващо изработване на ПУП-План за застрояване и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За производствено- складови дейности, включително енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 722

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Стефанова Станева (Драганова) от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 722

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21. ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Мария Стефанова Станева от гр. Нова Загора, ж.к. „Загоре“, бл.9, вх. В, ап.27 в размер до 5000 лева от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност администрация“, параграф 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 723

ОТ ПРОТОКОЛ № 46/20.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „ТЕНИС КЛУБ - НОВА ЗАГОРА”, върху имот - частна общинска собственост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 723

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 113, ал. 1 и ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 10 и чл. 14 от НРУРИСОС на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост с идентификатор 51809.501.1121 (УПИ V, кв. 82 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 2 489 кв. м и отреждане „за спорт” - открита спортна площадка за тенис на корт, ведно с находящата се в него масивна сграда идентификатор 51809.501.1121.2 със ЗП 265 кв. м. и полумасивна сграда с идентификатор 51809.501.1121.1, с площ 24 кв. м., за нуждите на СНЦ „ТЕНИС КЛУБ - НОВА ЗАГОРА”, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор за учредяване безвъзмездно горецитирания имот със СНЦ „ТЕНИС КЛУБ - НОВА ЗАГОРА”.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)