Заседание № 45/12.12.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 697

ОТ ПРОТОКОЛ № 45/12.12.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на търговско дружество „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 15.12.2022 г.

            Георги Николов – Председател на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права прочете становище на постоянната комисия.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Анна Добрева – Секретар на Постоянна комисия по финанси и бюджет прочете становище на постоянната комисия.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Стоян Пенев – ПП АТАКА, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Станимир Русев – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

697

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора НЕ ИЗПРАЩА представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 15.12.2022 г.

            2. Общински съвет Нова Загора задължава Председателя на Общинския съвет да изпрати решението до: „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, „Български В и К холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен и Комисията по енергийно и водно регулиране, в което да заяви, че Общински съвет Нова Загора не може да упълномощи представител в Общото събрание поради непредставена Бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен и непредставени правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен.

            3. Общински съвет Нова Загора заявява, че за в бъдеще ще изпраща свой представител в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, след получаване на всички материали по дневния ред на събранието.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)