Община Нова Загора стартира проект BG05SFPR002-2.001-0058 „ Грижа в дома - община Нова Загора“

                     

Община Нова Загора подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0058- C01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0058 „Грижа в дома - община Нова Загора”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз.
Общата стойност на проекта  възлиза на : 895 382.42 лв., като проектните дейности стартират, считано от 06.12.2022 г. и са за период от 14 месеца.
Основната цел на проект „Грижа в дома - община Нова Загора“ е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на град Нова Загора и малките населени места в общината.
В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум 166 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, като ще се разширят възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации.
Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението на община Нова Загора, които ще могат да получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъде създаден екип за управление на услугата, включващ: двама социални работници, един сътрудник социални дейности, един координатор дейности/ диспечер на услугите.
Почасовите услуги ще бъдат предоставяни от подбрани и наети 40 домашни помощници и един шофьор за период от 12 месеца.
Съобразно идентифицираните нужди, по проекта ще се предоставят здравни услуги от квалифицирани медицински лица, както и психологическа подкрепа от избран за целта изпълнител.
Проектът предвижда също така въвеждащо обучение и две надграждащи обучения за наетите домашни помощници, както и осъществяване на регулярни индивидуални и групови супервизии.