Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 28.11.2022 г. – 11.12.2022 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.
По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения:

  • строително- монтажни работи по изграждане на открит канал;
  • строително- монтажни работи изграждане на тласкател в Южна промишлена зона;
  • строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Свети Кирил и Методий“ – Главен клон I.

​Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.