Община Нова Загора уведомява, че срокът за регистрация на кладенци се удължава с три години – до 28 ноември 2025 г.

Община Нова Загора уведомява, че срокът за регистрация на кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани, разположени в границите на населените места и селищните образувания, е удължен с три години - до 28 ноември 2025 г. 
Удължава се и срокът за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.