Заседание № 44/15.11.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 684

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Константин Тачев – Заместник – председател на Общинския съвет предостави думата за предложения за Председател на Общинския съвет.

В станалите разисквания взеха участие и: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ и Константин Тачев – Председател на комисията по избора, след което след проведено тайно гласуване Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

684

 

Общински съвет Нова Загора на основания чл. 21, ал 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след проведено тайно гласуване, при резултат 21 гласа За и 5 гласа Против, ИЗБИРА НЕЙЧО МИНЧЕВ МИНЧЕВ за Председател на Общински съвет Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 685

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изключване на обекти, включени в списъка за финансиране със заемни средства, одобрени с Решение на ОбС Нова Загора № 444/28.10.2021 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха Станимир Русев – ПП БСП и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 685

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора изключва от одобрения с Решение № 444/ 28.10.2021 год. на ОС Нова Загора списък на обектите, които ще се финансират с инвестиционен кредит следните обекти:

1. Ул. „ШИПКА" /от пазара до ул. „Изворна"/ на стойност 319 052 лв.

2. Ул. „ГЕН. СКОБЕЛЕВ" / кв. в Сл. бряг/ на стойност 268 760 лв.

3. Ул. „СТЕФАН КАРАДЖА" /от ул. ;,П. Енев" до „Шипка"/ на стойност 159 249 лв.

4. Ул. „П. Д. ПЕТКОВ" на стойност 135 736 лв.

5. Ул. „КЪНЧО ЧАМОВ" /от ул. „Поборническа" до площадчето/ 164 008 лв.

6. Ул. „Славянска" на стойност 188 536 лв.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 686

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора и Списъка за капиталови разходи за 2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 686

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 687

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за упълномощаване на представител на Община Нова Загора в извънредно Общо събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 687

1. На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от НУПСОВОЧКТД, Общински съвет Нова Загора определя Василена Антониева Костадинова за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен" АД, гр. Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с

 26 гласа За)

2. Общински съвет Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред на 06.12.2022 г., както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 3 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 4 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 688

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно Общо събрание на съдружниците на търговско дружество „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 23.11.2022 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха и: Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинския съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 688

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя г-жа Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредно Общото събрание на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен"

ООД, гр. Сливен, което ще се проведе на 23.11.2022 г. от 13:00 часа, в Административна сграда на „Български ВиК холдинг" ЕАД гр. София.

            (Решението е прието след поименно гласуване 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на "водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен, както следва:

По т. 1 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: ОС взема решение да бъде проведен конкурс за избор на Управител на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 2 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: ОС възлага организирането и провеждането на конкурса за Управител на мажоритарния съдружник „Български ВиК холдинг“ ЕАД . ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 3 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: ОС взема решение да бъде проведен конкурс за избор на Контрольор на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 4 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: ОС възлага организирането и провеждането на конкурса за Контрольор на мажоритарния съдружник „Български ВиК холдинг“ ЕАД. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

Пот. 5 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира г-н Никола Гергинов Нитов за Контрольор на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД гр. Сливен за срок до провеждане на конкурс. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 6 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: Упълномощава Изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД да сключи договор с избрания Контрольор по т.5. ДА ГЛАСУВА „ЗА“

По т. 7 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: Разни. ДА НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО. Представителят На Община Нова Загора да зададе въпрос относно изпълнението на Европейския проект в тази част, която включва, „Реконструкция на канализационна мрежа с висока инфилтрация включва: т. 1 Направа облицовката на открит канал, почистване, заустване на главен колектор и колектори в източната част на гр. Нова Загора“.

 

(Решението е прието след поименно гласуване със 17 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 689

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на „Общински пазари- Н. 3." ЕООД, гр. Нова Загора чрез ликвидация и преминаване на дейността на дружеството към Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 689

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора приема след финализиране на процедурата по ликвидация на „Общински пазари-Н.З." ЕООД, гр. Нова Загора (в ликв.) дейността на дружеството да се осъществява от община Нова Загора, а разходите за нея ще се отчитат според Единния бюджетен класификатор във Функция „Икономически дейности и услуги", Група „Други дейности по икономиката", Дейност „Общински пазари и тържища".

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ №690

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложениe за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 690

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема „Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2023 г.”

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава кмета на общината да сключи договори с народните читалища за финансово обезпечаване на програмата за дейности с общинско, регионално и национална ie от Общинския бюджет.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 691

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 24760.7.117, 24760.7.119, 24760.7.120, 24760.7.121 и 24760.7.122 по КККР на землището на с. Дядово, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Нарушена, Начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глина за строителна керамика.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 691

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 24760.7.117, 24760.7.119, 24760.7.120, 24760.7.121 и 24760.7.122 по КККР на землището на с. Дядово, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Нарушена, Начин на трайно ползване: За кариера за пясък, чакъл и глина за строителна керамика и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), с конкретно предназначение „За кариера и енергопроизводство", с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 21 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 692

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за промяна вида на общинско жилище, находящо се на ул. „Димитър Благоев” № 20, Вх. А, ап. 17, гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 692

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Общински съвет - Нова Загора определя общинско жилище, находящо се на адрес ул. „Димитър Благоев” № 20, Вх. А, ап. 17, гр. Нова Загора, за „жилище за отдаване под наем”.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 693

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.506.6858 по КККР на гр. Нова Загора (УПИI, кв. 43 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 693

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 9000,00 лв. (девет хиляди) лв., без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 51809.506.6858 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I, кв. 43 по ПУП на гр. Нова Загора Загора), адм. адрес: ул. „Училищна“ № 43, гр. Нова Загора с площ 375 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), на Юсеин Мурадов Ахмедов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 694

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.7 по КККР на с. Кортен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 694

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 38 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.7 по КККР на с. Кортен, с площ 420 кв. м, трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 3869/16.07.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.7 по КККР на с. Кортен, с площ 420 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1550,00 лв. (хиляда петстотин и петдесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.7 по КККР на с. Кортен, с площ 420 кв. м., трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих” (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - изток”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 695

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания и на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 695

           

Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да представи приетия Анализ на Областна администрация - Сливен.

 

Приложение: Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Нова Загора.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 696

ОТ ПРОТОКОЛ № 44/15.11.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община Нова Загора по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „ Укрепване на общинския капацитет“.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 696

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и задължителните Условия за кандидатстване по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 Общински съвет - Нова Загора ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Нова Загора да кандидатства с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в община Нова Загора“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г. към Министерство на труда и социалната политика, Приоритет 2: социално включване и равни възможност, Специфична цел 3: подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)