Проведе се 44-то заседание на Общински съвет - Нова Загора

Нейчо Минчев – общински съветник от 2003 година и досегашен председател на Постоянна комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, е новият председател на Общински съвет Нова Загора. Той бе избран с тайно гласуване, наложило се поради оттеглянето по собствено желание на досегашния председател Бояна Гидикова. След като г-н Минчев получи пожелания за успех и мъдри решения за благото на новозагорци, той благодари, от името на всички съветници и Общинското ръководство, на досегашния председател Бояна Гидикова с красив букет.
Заседанието продължи в делови тон като бяха приети: Предложението за дейността на читалищата в община Нова Загора и Програма за развитие на читалищната дейност в община Нова Загора за 2023г.; Предложение за прекратяване на „Общински пазари – Н. З.“ ЕООД, гр. Нова Загора чрез ликвидация и преминаване на дружеството към Община Нова Загора; Предложение за упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на „ВиК – Сливен“ ООД, което ще се проведе на 16.11.2022г.; Предложение относно упълномощаване на представител в извънредно Общо събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“АД, гр. Сливен; Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022г. и др.
В края на заседанието, председателят Нейчо Минчев предостави възможност за питания, обръщения и декларации.