План - сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. на Община Нова Загора

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от деня на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект  на План - сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. на община Нова Загора и Доклад относно одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 г. на община Нова Загора.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: Област Сливен, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1 или на следния електронен адрес:  obshtina@nova-zagora.org