Спиране на водоподаването на територията на Нова Загора от 00,00 ч. до 24,00 ч. на 08.11.2022г.

Във връзка с изпълнението на дейностите в гр. Нова Загора по проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“ предстои спиране на водоподаването на територията на целия град от 00,00 ч. до 24,00 ч. на 08.11.2022 г., за да бъдат извършени връзки на водопровода по ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Васил Левски“.
Спирането ще се извърши от 00,00 ч., за да се изпразни водопреносната мрежа до сутринта. През работния ден ще се извършат строително-ремонтните дейности и в края на деня от 18.00 ч.  водоподаването ще се възстанови. Ще бъдат необходими няколко часа мрежата да се напълни отново и поради това обстоятелство, водоповаването ще се възстанови по различно време до абонатите на гр. Нова Загора.
Необходимо е да проявим още малко търпение, за да приключат ремонтните дейности по проекта на „Водоснабдяване и канализация“ ООД на територията гр. Нова Загора.