Заседание № 43/25.10.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 653

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2023-2025 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 653

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 38 от 27.01.2022г. на МС за бюджетната процедура за 2022 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2023 г. и на актуализираните бюджетните прогнози за периода 2024-2025 г.:

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2023-2025 г., съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 654

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 654

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 и ал.З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 и ал.З от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора актуализира бюджета на Община Нова Загора, както следва:

Функция, дейност

Параграф

Увеличение

Намаление

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

Местни дейности

 

 

 

 

Разходи

 

 

 

 

Култура, спорт, поч. д-сти и религиозно дело

 

 

 

1

Спортни бази за спорт за всички

45-00

100 000

 

 

В т.ч. ФК „Загорец” гр.Нова Загора

 

95 000

 

 

ФК „Кортен 2012” с.Кортен

 

5 000

 

 

Жилищно строителство, БКС и ООС

 

 

 

1

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

10-30

 

111 232

 

Икономически дейности и услуги

 

 

 

1

ДД по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

52-19

11232

 

 

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

111 232

111 232

 

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 655

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на кмета на общината за трето тримесечие на 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 655

 

На основание чл.8 ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на кмета на общината за третото тримесечие на 2022 г., съгласно приложената справка.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 656

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III - 50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора“.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 656

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ III -50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора“.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 657

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 70483.53.310, 70487.53.311, 70487.53.312, 70487.53.313, 70487.53.315 и 70487.53.316 по КККР на землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: за стопански двор, Категория на земята: 3.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие  

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 657

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 70483.53.310, 70487.53.311, 70487.53.312, 70487.53.313, 70487.53.315 и 70487.53.316 по КККР на землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: за стопански двор, Категория на земята: 3, обединяването им в ПИ с проектен идентификатор 70487.53.342 по КККР и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), с конкретното предназначение за „Енергопроизводство от ФТЕЦ, промишлена и складова база" и с устройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 658

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.501.5253 по КККР в землището на гр. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За складова база и поземлен имот с идентификатор 51809.501.5830 по КККР на землището в гр. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 658

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, ал.1 и чл.125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51809.501.5253 по КККР в землището на гр. Нова Загора и поземлен имот с идентификатор 51809.501.5830 по КККР в землището на гр. Нова Загора, обединяване в един нов поземлен имот с проектен идентификатор 51809.501.8085 по КККР на гр. Нова Загора и установяване на „Смесена многофункционална устройствена зона"(Смф), с конкретното предназначение на имота „За производствена, складова дейност и енергопроизводство", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.3,0 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 659

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 659

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора". 3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: 53518.89.1104 - за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР и улица с о.т. 15 - 12 - о.т. 29 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 660

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП- ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на водопровод за ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 660

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на водопровод за ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот: ПИ 24760.2.1043 - Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дядово, общ. Нова Загора, съгласно предоставен регистър на засегнатите от проекта имоти, във връзка с реализиране на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на водопровод за ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора“.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 661

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища и не функциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2022/2023 година.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 661

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, включени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023 година, съгласно списък предоставен от Областна дирекция „Земеделие” - Сливен. (Приложение 1)

2. Съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, определено с протокол на Комисия, назначена със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е, ал. 1 и ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен, за срок от една стопанска година – 2022/2023.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 662

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04635.501.459 по КККР на с. Богданово (УПИ VIII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово).

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 662

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 33 - общински поземлен имот с идентификатор 04635.501.459 по КККР на с. Богданово (УПИ VIII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1409 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), АОС № 4122/08.07.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот идентификатор 04635.501.459 по КККР на с. Богданово (УПИ VIII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1409 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5400,00 (пет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 04635.501.459 по КККР на с. Богданово (УПИ VIII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1409 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Богданово.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 663

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04635.501.458 по КККР на е. Богданово (УПИ IX, кв. 54 по ПУП на с. Богданово).

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 663

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение Хе 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 32 - общински поземлен имот с идентификатор 04635.501.458 по КККР на с. Богданово (УПИ IX, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1361 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), АОС Хе 4119/08.07.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот идентификатор 04635.501.458 по КККР на с. Богданово (УПИ IX, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1361 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5200,00 (пет хиляди и двеста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 04635.501.458 по КККР на с. Богданово (УПИ IX, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1361 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Богданово.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 664

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04635.501.457 по КККР на с. Богданово (УПИ X, кв. 54 по ПУП на с. Богданово)

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 664

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 31 - общински поземлен имот е идентификатор 04635.501.457 по КККР на с. Богданово (УПИ X, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1410 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), АОС № 4120/08.07.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот идентификатор 04635.501.457 по КККР на с. Богданово (УПИ X, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1410 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5400,00 (пет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 04635.501.457 по КККР на с. Богданово (УПИ X, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1410 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Богданово.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 665

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04635.501.460 по КККР на с. Богданово (УПИ VII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 665

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 34 - общински поземлен имот с идентификатор 04635.501.460 по КККР на с. Богданово (УПИ VII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1428 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), АОС № 4118/08.07.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот идентификатор 04635.501.460 по КККР на с. Богданово (УПИ VII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1428 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5450,00 (пет хиляди четиристотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 04635.501.460 по КККР на с. Богданово (УПИ VII, кв. 54 по ПУП на с. Богданово), с площ 1428 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Богданово.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 666

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07778.22.690 по КККР на с. Бял кладенец.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 666

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 35 - общински поземлен имот с идентификатор 07778.22.690 по КККР на с. Бял кладенец (стар номер 000690), с площ 893 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, АОС № 4131/29.09.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот идентификатор 07778.22.690 по КККР на с. Бял кладенец (стар номер 000690), с площ 893 кв.  м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 950,00 (деветстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 07778.22.690 по КККР на с. Бял кладенец (стар номер 000690), с площ 893 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Бял кладенец.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 667

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.4822 по КККР на гр. Нова Загора адрес: кв. „Индустриален”).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 667

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 37 - общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.4822, с площ от 1343 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, адрес: кв. Индустриален, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост №4136/12.10.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809. 504.4822, е площ от 1343 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, адрес: кв. Индустриален, гр. Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 17 500,00 лв. (седемнадесет хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809. 504.4822, с площ от 1343 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, адрес: кв. Индустриален, гр. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 668

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7297 по КККР на гр. Нова Загора с адрес: кв. „Индустриален”.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 668

 

1. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 36 - общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7297, с площ от 9354 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, адрес: кв. Индустриален, гр. Нова Загора, актуван с Акт за частна общинска собственост №4135/12.10.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809.504.7297, с площ от 9354 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, адрес: кв. Индустриален, гр. Нова Загора.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 115 000,00 лв. (сто и петнадесет хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 51809. 504.7297, с площ от 9354 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: „За складова база”, адрес: кв. „Индустриален”, гр. Нова Загора.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 669

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.504.2764 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ ХIII-2764, кв. 120 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 669

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 11 680,00 лв. (единадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809. 504.2764 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XIII-2764, кв. 120 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Цар Освободител“ №20, гр. Нова Загора с площ 424 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) на Анка Иванчева Огнянова, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 670

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 38683.188.18 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 670

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 4 450,00 лв. (четири хиляди четиристотин и петдесет) лв., за продажба на поземлен имот с идентификатор 38683.188.18 по КККР на с. Кортен, с площ 1254 кв. м., начин на трайно ползване: „за земеделски труд и отдих”, м. „Мечи камък - изток” на Милена Андреева Атанасова, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 (Решението е прието след поименно гласуване с  28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 671

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион с площ 15,00 кв. м, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.503.5037 по КККР на гр. Нова Загора (градинка до жп гара - ул. „Васил Левски”/ул. „Ст. Омарчевски”), на ДП „Български спортен тотализатор“.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 671

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС, чл. 103, ал. 3 от ЗФВС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.503.5037 по КККР на гр. Нова Загора (градинка до жп гара - ул. „Васил Левски”/ул. „Ст. Омарчевски”), с площ от 15 кв. м (съгласно приложена схема), за търговска дейност, за срок от 5 години, на ДП „Български спортен тотализатор“.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да сключи договор с ДП „Български спортен тотализатор“, за отдаване под наем за срок от 5 години, за търговска дейност, на празно място за поставяне на временен преместваем павилион, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.503.5037 по КККР на гр. Нова 3агора (градинка до жп гара - ул. „Васил Левски”/ул. „Ст. Омарчевски”), с площ от 15 кв. м (съгласно приложена схема).

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 672

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „АДЕЛ” ЕООД, чрез покупко-продажба в УПИ VII-61, кв. 56 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 672

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-61, кв. 56 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, представляваща 417/1290 ид. ч. на „АДЕЛ” ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1750,00 лв. (хиляда седемстотин и петдесет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-61, кв. 56 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „АДЕЛ” ЕООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата е. Любенова махала, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 673

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „Адел” ЕООД, чрез покупко-продажба в УПИ IX-61, кв. 56 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 673

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IX-61, кв. 56 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, представляваща 13/1210 ид.ч. на „Адел” ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 52,00 лв. (петдесет и два) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ IX-61, кв. 56 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко - продажба с „Адел” ЕООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 674

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Димитър Драгиев Димитров, чрез покупко-продажба в УПИ II-454, кв. 75 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 674

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II-454, кв. 75 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора, представляваща 270/1905 ид. ч. на Димитър Драгиев Димитров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет)лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ II-454, кв. 75 по ПУП на е. Млекарево, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Димитър Драгиев Димитров.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 675

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за освобождаване от заплащане на годишен наем и възстановяване на внесена сума от наем по договор ОС-08-449/19.05.2015 г. за отдаване под наем на язовир в м. „Брястова кория" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Богданово.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Иван Ников – ПП БСП, Станимир Русев – ПП БСП, Стоян Пенев – ПП АТАКА, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Георги Николов – ПП ГЕРБ и Велко Славов – ПП ДПС, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 675

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет - Нова Загора реши:

1.1. Общинският съвет - Нова Загора освобождава „Камелия фиш" ООД със седалище гр. Раднево, наемател на язовир „Брястова кория" в землището на с. Богданово по договор за отдаване под наем № 449/19.05.2015 г., от заплащане на годишна наемна цена в размер на 1 225,14 лв. без ДДС, или 1 470,17 лв. с включен ДДС, за периода от 19.05.2022 г. до 18.05.2023 г., като всички останали задължения на наемателя по договора за наем остават в сила.

1.2. Да бъде възстановена на „Камелия фиш" ООД със седалище гр. Раднево, по договор за отдаване под наем № 449/19.05.2015 г. заплатената от него годишна наемна цена в размер на 1 225,14 лв. без ДДС, или 1 470,17 лв. с включен ДДС, за периода от 19.05.2022 г. до 18.05.2023 г., по посочена от него банкова сметка.

1.3. В изпълнение на т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение, Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да подпише анекс към договор № 449/19.05.2015 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 3 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 676

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 г., валидна на територията на община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 676

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Нова Загора определя следните минимални и максимални цени за километър пробег за таксиметров превоз по съответната тарифа за 2023 г., както следва:

Минимална цена за един километър пробег:

дневна тарифа: 0,80 лв. км/пробег;

нощна тарифа: 0,85 лв. км/пробег;

Максимална цена за един километър пробег:

дневна тарифа: 1,00 лв. км/пробег;

нощна тарифа: 1,10 лв. км/пробег.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 677

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на съгласие за кандидатстването на Община Нова Загора по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ пред Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации , Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 677

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора:

1. Дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проектно предложение за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж по Програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ пред Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

2. Декларира, че за реализирането на проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж“ по Програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ Община Нова Загора ще осигури финансови средства в размер на 21 % от общата сума на проекта, в съответствие с изискванията на Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

3. Декларира, че постигнатата, в резултат на проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, цена за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж по Програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ ще бъде заплатена от Община Нова Загора в момента на доставката.

4. Възлага на кмета на Община Нова Загора да подпише проектно предложение за кандидатстване по проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж“ по Програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ пред Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, както и всички необходими документи във връзка с кандидатстването по Програмата, включително и Договор за съвместна дейност между Община Нова Загора и Фонд “Социална закрила” за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с  27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 678

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване с проект „Грижа в дома - община Нова Загора”, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 678

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и задължителните Условия за кандидатстване на Управляващия орган на ОПРЧР - Министерство на труда и социалната политика Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства с проект „Грижа в дома - община Нова Загора”, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 679

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 679

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общинският съвет - Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок до десет години на следните язовири:

1.1. Язовир „Над Злати Николов” с обща площ 17,183 дка съгласно съставения АОС № 4015/01.02.2021 г., съставляващ поземлени имоти с идентификатори 67831.18.49 и 67831.18.50 по КККР в землището на с. Сокол, община Нова Загора;

1.2. Язовир „Юрта" с обща площ 14,910 дка съгласно съставения АОС № 4016/01.02.2021 г., съставляващ поземлени имоти с идентификатори 67831.12.33 и 67831.12.34 по КККР в землището на с. Сокол, община Нова Загора;

1.3. „Язовир” с площ 165,276 дка съгласно съставения АОС № 4017/ 01.02.2021 г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 44522.4.441 по КККР в землището на с. Любенова махала, община Нова Загора.

1.4. „М оста-1" с обща площ 15,954 дка съгласно съставения АОС № 4082/31.01.2022г., съставляващ поземлен имот с идентификатор 36359.58.197 по КККР в землището на с. Караново, община Нова Загора.

2. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовирите и да сключи договори със спечелилите участници.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 680

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Васил Иванов Крясков от с. Кортен, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 680

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Васил Иванов Крясков от с. Кортен, община Нова Загора в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 681

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Стоян Грудев Димитров от с. Кортен, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 681

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стоян Грудев Димитров от с. Кортен, община Нова Загора в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 682

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Силвия Колева Илиева от гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 682

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Силвия Колева Илиева от гр. Нова Загора в размер на 1000 лв. от общинския бюджет.

 

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 683

ОТ ПРОТОКОЛ № 43/25.10.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Йордан Кирилов Минчев от с. Баня, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 683

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йордан Кирилов Минчев от с. Баня, община Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)