Заседание № 42/28.09.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 643

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 643

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата приема Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Нова Загора.

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Нова Загора влиза в сила от деня на публикуването й на официалната страница на общината.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 644

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 644

 

На основание чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.46 ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставянето но бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Приема актуализираното разпределение на променените бюджети, списъка за капиталови разходи и сметки за средства от Европейския съюз през първото шестмесечие на 2022г., съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

2. Общински съвет Нова Загора - Приема информация за текущото изпълнение на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2022г. по прихода и разхода , функции и дейности , както следва: Приложение № 3, 4,6,7,8,10.

План: По прихода - 52 486 561 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода - 52 486 561 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6,7 и 8/

Изпълнение: По прихода - 33 383 239 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 3 и 4/

По разхода - 18 452 601 лв.

/Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение 6,7 и 8/

3. Общински съвет Нова Загора - приема информация за изпълнение на капиталовите разходи за първото шестмесечие на 2022 г., съгласно Приложение № 9.

4. Общински съвет Нова Загора - приема информация за текущото изпълнение на общинските сметки за средства от Европейския съюз на община Нова Загора за първото шестмесечие на 2022г.съгласно Приложение № 10.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 645

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 645

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 и ал. З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 и ал. З от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка на текущите ремонти в Община Нова Загора с източник на финансиране преходен остатък от „зимно поддържане”, съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

5. Общински съвет - Нова Загора допълва Списъка на длъжностите и лицата в Община Нова Загора, които имат право на транспортни разноски за 2022 година /Приложение № 11/ към Бюджет 2022 г., приет с Решение № 540/14.04.2022 г. със служителката: Гергана Иванова Георгиева на длъжност „кметски наместник” на с. Пет могили, считано от 01.10.2022 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 5 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 646

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53518.121.666 по КККР на землището на с.

Омарчево, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, местност „ПЕЛИ ДЕРЕ".

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 646

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53518.121.666 по КККР в местност „ПЕЛИ ДЕРЕ" в землището на с. Омарчево, община Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 8, без да се променя предназначението на земята, като се установи Предимно производствена устройствена зона - (Пп) с устройствени показатели: Пзастр. - до 20 %, Кинт - до 0,4, Позел - от 20% до 40 %, височина -до 10,0 м, свободно застрояване и паркиране в границите на поземления имот, съгласно чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. Изработеният проект да бъде придружен от Ел и ВиК схеми, съгласувани от съответните експлоатационни дружества, съгласно чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

3. Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 647

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново трасе кабел средно напрежение за присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност 32 MW, намиращи се в ПИ с идентификатори 48725.38.442, 48725.38.446 и 48725.38.454 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха и: Станимир Русев – ПП БСП и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 647

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и ал. 9 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план -Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново трасе кабел средно напрежение за присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност 32 MW, намиращи се в ПИ с идентификатори 48725.38.442, 48725.38.446 и 48725.38.454 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора“.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: 48725.38.300 - за селскостопански, горски, ведомствен път по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 648

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на одобрените заявления и определяне размера на отпусната сума по Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 648

 

На основание чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора утвърждава одобрения кандидат по заявлението и определя размера на отпусната сума, както следва: 1. Заявление вх. № № 94-00-7038/19.09.2022 г. с размер на отпусната сума: до 2000,00 лв.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 649

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на решение за определяне на дейностите по предоставяне на „Топъл обяд" от Община Нова Загора като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 649

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси определя дейността по предоставяне на Топъл обяд, която ще се реализира от община Нова Загора по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд" като местна дейност, която не се финансира като делегирана от държавната дейност.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 650

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „Местна инициативна група - Нова Загора".

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 650

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора предлага за член на Управителния съвет и за председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общополезна дейност „Местна инициативна група - Нова Загора" Галя Енева Захариева - кмет на Община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 651

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Ангел Николов Димитров от гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 651

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Ангел Николов Димитров от гр. Нова Загора в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 652

ОТ ПРОТОКОЛ № 42/28.09.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за предоставяне на еднократна финансова помощ на Дена Йорданова Василева, Васил Йорданов Василев и Стефка Йорданова Василева от гр. Нова Заора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 652

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Дена Йорданова Василева, Васил Йорданов Василев и Стефка Йорданова Василева в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", §42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 29 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)