Планирано намалено налягане на водоподаването в гр. Нова Загора на 19.09.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора“ на 19.09.2022 г. ще бъде намалено налягането на водоподаването в гр. Нова Загора, което ще засегне високите етажи на жилищните сгради в града и селата: Стоил войвода, Езеро, Богданово, Бял кладенец, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Радецки.
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.