Заседание № 41/31.08.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 621

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)  Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 621

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.111 ал.1 и чл.124 ал.2 и ал. З от ЗПФ и чл.37 ал.1, ал.2 и ал. З от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора променя месечното разпределение на разходите за заплати на персонала за периода 01.05.-31.12.2022 г. в дейностите: „Детски ясли, детски кухни” от 39 000 лв. на 44 318 лв.; „Яслена група към ОДЗ” от 4 600 лв. на 5 586 лв. и „Здравни кабинети в детски градини и училища” от 23 750 лв. на 31 273 лв. и от 01.07-31.12.2022 г. в дейностите : „Общинска администрация” - делегирана от държавата дейност от 174 800 лв. на 192 600 лв.; „Общинска администрация” - дофинансирана с местни приходи” от 56 394 лв. на 63 898 лв.; „ДД по културата” от 4 190 лв. на 4 620 лв.; „Спортна база” от 3 500 лв. на 3 726 лв.; „Спортна зала” от 4 710 лв. на 5 244 лв.; „Озеленяване” от 15 600 лв. на 16 807 лв.; „ДД по ЖСРР” от 3 900 лв. на 4 400 лв.; „ДД по икономиката” от 7 710 лв. на 8 863 лв.; „Домашен социален патронаж” от 22 944 лв. на 25 851 лв. и ОП „Обредни дейности” от 13 250 лв. на 14 950 лв.

4. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и Списъка за капиталови разходи.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 622

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане отчета за дейността на „Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2021 год.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 622

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема Отчета за дейността на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2021 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му през 2021 г.

3. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2022 г. на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора - Марияна Костадинова Апостолова, гр. Бургас

 

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 4 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 623

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 12.09.2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет, Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права и Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол).

            В станалите разисквания се изказа и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 623

 

1. На основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя г-жа Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 12.09.2022 г. от 10:30 часа, в конферентната зала на Областна администрация.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

По т. 1 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД СЪГЛАСУВА Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация" ЕАД- гр. Бургас от една страна в качеството на ДОСТАВЧИК, и „Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД- гр. Сливен в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ- от друга. ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 1 глас Против и 8 гласа Въздържали се)

т. 2 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД ПРИЕМА препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията съгласно посоченото в проектобюджета за 2023 г.- 22 000 лв. ДА ГЛАСУВА  „ЗА“.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 624

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 624

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Нова Загора

РЕШИ:

1. Детска градина „Бодра смяна", гр. Нова Загора, Детска градина „Детство" с. Млекарево, Начално училище „Любен Каравелов" гр. Нова Загора, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора, Основно училище „Христо Ботев" с. Съдиево, Основно училище „Иларион Макариополски" с. Любенова махала, Основно училище „П. Р. Славейков" с. Кортен, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" с. Стоил войвода, Средно училище „Христо Ботев" гр. Нова Загора и Средно училище „Иван Вазов" гр. Нова Загора да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023г.

2. Възлага на кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите действия за включване на детските градини и училища по т. 1 в списъка на средищните детски градини и училища.

 

 (Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 625

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на -     Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 625

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Нова Загора утвърждава промените в Общинска транспортна схема съгласно Приложение № 1.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 626

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно актуализация на общия брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 626

 

1. Отменя т. 2 на Решение № 375 от 18.05.2017 г.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Нова Загора определя 45 общ брой на таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Нова Загора.

 

 (Решението е прието с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 627

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на предварително съгласие за изграждане на пътна връзка през общински имот в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на -     Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 627

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Нова Загора изразява предварително съгласие за изграждане на пътна връзка, през общински поземлен имот с идентификатор 24760.2.1043 по КККР на с. Дядово, целия с площ 1415,00 кв. м. Засегнатата площ от имота е 306,00 кв. м., необходима за осигуряване на достъп за поземлен имот с идентификатор 24760.2.90 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора, за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на „Цех за обработка на метални изделия” в землището на с. Дядово, общ. Нова Загора, с възложител „РемЕлМотори“ ЕООД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 628

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.504.7228 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII-4826, кв. 148 по ПУП на гр. Нова Загора)

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 628

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 15 450,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин и петдесет) лв., без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 51809. 504.7228 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII - 4826, кв. 148 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Цар Освободител“ №1, гр. Нова Загора с площ 640 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект на Теодор Пенев Стаматов, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 629

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.501.1878 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ III-1878, кв. 78 по ПУП на гр. Нова Загора)

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

629

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 16450,00 (шестнадесет хиляди четиристотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51809.501.1878 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ III-1878, кв. 78 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Рила“ № 7, гр. Нова Загора, с площ 529 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), на наследниците на Алеко Станоев Петров, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 630

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, с идентификатор 51809.506.4235 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII-4235, кв. 19 по ПУП на гр. Нова Загора)

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 630

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 4840,00 (четири хиляди осемстотин и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 51809.506.4235 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VII-4235, кв. 19 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Освобождение“ № 24, гр. Нова Загора, с площ 199 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), на Ахмед Салим Мехмед, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 631

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и „ЕЛЕКТРО СГ” ЕООД, чрез покупко-продажба в УПИ XXIII-89, кв. 19 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 631

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ ХХIII-89, кв. 19 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, представляваща 49/880 ид.ч. на „ЕЛЕКТРО СГ” ЕООД.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 200,00 лв. (двеста) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ XXIII-89, кв. 19 по ПУП на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с „ЕЛЕКТРО СГ” ЕООД.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 632

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.501.196 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)   

По предложението се изказа Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Станимир Русев – ПП БСП, след което се проведе поименно гласуване и с: 12 гласа Против и 11 гласа Въздържали се Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 632

 

Общински съвет Нова Загора не приема решение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.501.196 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 633

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ IV, кв. 6 по ПУП на с. Ценино, общ. Нова Загора

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на -     Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 633

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - УПИ IV, кв. 6 по ПУП на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1010 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост №4037/20.04.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 6 по ПУП на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1010 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3700 лв. (три хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 6 по ПУП на с. Ценино, общ. Нова Загора, с площ 1010 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

4.0бщински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и  техническата инфраструктура на територията на с. Ценино, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 634

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.26 по КККР на с. Кортен.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 634

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 30 - поземлен имот с идентификатор 38683.188.26 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1387 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), актуван с Акт за частна общинска собственост № 3926/13.11.2019 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.188.26 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1387 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4920,00 (четири хиляди деветстотин и двадесет) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.188.26 по КККР на с. Кортен, м. „Мечи камък - изток”, с площ 1387 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 635

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки с отреждане за „Училище", ведно с находящите се в

него сгради.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)  Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 635

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора изменя свое Решение № 617/28.07.2022 г., както следва:

1. Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА дава принципно съгласие за започване на изменение на подробния устройствен план за УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки с площ 8 450 кв. м., ведно с находящите се в него сгради: двуетажна масивна сграда „Училище" със застроена площ 429 кв.м., едноетажна масивна сграда „Стол" със застроена площ 460 кв.м,, масивна едноетажна сграда „Работилница" със застроена площ 162 кв. м. и сграда „Физкултурен салон" със застроена площ 224 кв.м. и разрешава промяна на предназначението на УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки с, ведно с находящите се в него сгради, с отреждане за „обществено обслужващи дейности", съгласно изготвената скица предложение, съобразено с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими последващи действия за изменение на подробния устройствен план на УПИ II, кв. 21 по ПУП на с. Радецки и промяна на предназначението му, след получаване на положително становище по чл. 305, ал. 2, т. 2 от Закона на предучилищното и училищното образование и писмено съгласие по 134, ал. 9 от ЗУТ от Министъра на образованието и науката.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 636

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно  промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот I, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили, ведно с находящата се в него сграда „Детска

градина".

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)  Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 636

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора изменя свое Решение № 616/28.07.2022 г., както следва:

1. Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА дава принципно съгласие за започване на изменение на подробния устройствен план на УПИ I, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили с площ 2450 кв. м., ведно с находящата се в него двуетажна масивна сграда „Детска градина" и разрешава промяна на предназначението на УПИ I, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили, ведно с находящата се в него сграда, с отреждане за „обществено обслужващи дейности", съгласно изготвената скица предложение, съобразено с правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да извърши всички необходими последващи действия за изменение на подробния устройствен план на УПИ I, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили и промяна на предназначението му, след получаване на положително становище по чл. 305, ал. 2, т. 2 от Закона на предучилищното и училищното образование и писмено съгласие по 134, ал. 9 от ЗУТ от Министъра на образованието и науката.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 637

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 48725.38.439, землище с. Млекарево до УПИ III-351, кв. 71 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 637

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение от трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 48725.38.439, землище с. Млекарево до УПИ III -351, кв. 71 по ПУП на с. Млекарево, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 638

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение от трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 27245.59.2, землище с. Еленово до УПИ XI-12 и УПИ Х-12, кв. 66 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на  Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)   

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 638

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение от трафопост в земеделска територия, ПИ с идентификатор 27245.59.2, землище с. Еленово до УПИ XI-12 и УПИ Х-12, кв. 66 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 639

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска

собственост с идентификатор 58726.21.26 (стар № 021026) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)   

В станалите разисквания взеха участие и: Станимир Русев – ПП БСП, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 639

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 58726.21.26 (стар № 021026) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 32 998 кв. м., трайно предназначение па територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Юрта“, кат. IV.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 38 000,00 лв. (тридесет и осем хиляди лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 58726.21.26 (стар № 021026) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 32 998 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Юрта“, кат. IV.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За, 7 гласа Против и 5 гласа въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 640

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска

собственост е идентификатор 58726.13.57 (стар № 013057) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на -     Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 640

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 58726.13.57 (стар № 013057) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 14 373 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Новините“, кат. IV.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 15 800,00 лв. (петнадесет хиляди и осемстотин лв.), за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 58726.13.57 (стар № 013057) по КККР на с. Прохорово, общ. Нова Загора, с площ 14 373 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Новините“, кат. IV.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Прохорово, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 16 гласа За, 8 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 641

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Годишния финансов отчет на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора за 2021г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет, Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)  Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 641

 

1. Общински съвет - Нова Загора приема Годишния финансов отчет на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора за 2021 г.

2. Общински съвет - Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2021 г.

3. Предлага одита на дружеството за 2022 г. да се извършва от одиторско дружество „Финанс ММ" ООД гр. Стара Загора с per. № 147.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 642

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно предложение за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община Нова Загора за учебната 2022/2023 год.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 642

 

1. Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата съгласно Приложение №1 - неразделна част от решението.

2. При необходимост средства за дофинансиране на маломерните и слети паралелки ще бъдат осигурени след утвърждаване на Списък-Образец №1 за учебната 2022/2023 год.

 

(Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 643

ОТ ПРОТОКОЛ № 41/31.08.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Вълчева Бонева от гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)    Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 642

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Росица Вълчева Бонева, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)