Проведе се 41-то заседание на ОбС - Нова Загора

На 31 август Общински съвет – Нова Загора проведе 41-то си заседание.
В неговото начало Общинското ръководство и общинските съветници отправиха своите благопожелания към колегите си Стоян Пенев и Митьо Митев, които отбелязват днес своя рожден ден. След което председателят Бояна Гидикова обяви дневния ред, обхващащ 18 точки. Допълнително бяха внесени още 5 точки.
В хода на заседанието бяха одобрени предложението за изменение на Бюджета на Община Нова Загора за 2022г.; предложението, относно приемане отчета за дейността на  „Общински пазари - НЗ" ЕООД за 2021 г., както и предложението относно съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 12.09.2022 г.
Включени и приети в предварителния дневен ред бяха: предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г. и предложение за утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема.
След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет – Нова Загора Бояна Гидикова закри заседанието.